travel

معادل عبارت “ اصرار کردن روی چیزی ”

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است. اشتباه استفاده از معادل عبارت “ اصرار کردن روی چیزی ”در زبان انگلیسی است که عبارت صحیح آن را به صورت

Insist on

نشان می دهیم و نه به صورت:

Insist to

بنابراین:

اصرار کردن روی … 

Insist to

✓ Insist on

مثال:

He always insisted to his opinion

 He always insisted on his opinion

او همیشه روی عقیده ش پافشاری می کرد.

نکته:

برای فعل persist (به همان معنی اصرار کردن)، از حرف اضافه in استفاده می کنیم. مثال:

He persisted in his silly ideas


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی

دیدگاه ها