travel

“ مستقل بودن از چیزی ” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است. اشتباه در استفاده از حرف اضافه ی درست در زبان انگلیسی زمانی است که بخواهیم “ مستقل بودن از چیزی  ” را بیان کنیم که باید آن را با استفاده از حرف اضافه “of” بیان کنیم و نه “from”

بنابراین:

مستقل بودن از … : 

Independent from

✓   Independent of

مثال:

Clare’s independent from her parents

✓ Clare’s independent of her parents

کلیر مستقل از والدینش است.

نکته:

نکته:

برای dependent از حرف اضافه on استفاده می کنیم. مثال:

Helen is dependent on her parents

هلن به والدینش وابسته است.


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی

دیدگاه ها