لغات مربوط به خرید کردن

لغات مربوط به خرید کردن

انگلیسی فارسی

cheap

ارزان

customer

مشتری

discount

تخفیف

expensive

گران

price

قیمت

sale

فروش، فروش فوق العاده

shop

مغازه

shopping bag

ساک خرید

shopping list

لیست خرید

special offer

پیشنهاد ویژه

to buy

خریدن

to sell

فروختن

to order

سفارش دادن

to go shopping

به خرید رفتن

در فروشگاه

aisle

راهرو

basket

سبد

counter

باجه، صندوق

fitting room

اتاق پرو

manager

مدیر

shelf

قفسه

shop assistant

فروشنده فروشگاه

shop window

ویترین

stockroom

انبار

trolley

چرخ دستی

زمان پرداخت

cashier

صندوقدار

cash

پول نقد

change

پول خرد

checkout

پرداخت کردن

credit card

کارت اعتباری

in stock

در انبار، موجود

out of stock

نا موجود

plastic bag  / carrier bag

کیسه پلاستیکی

purse

کیف زنانه

queue

صف

receipt

رسید، برگه وصول

refund

پس دادن

till

دخل

wallet

کیف پول

دیدگاه ها