فعل Pay و معانی مختلف آن در زبان انگلیسی

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کاربرد فعل pay می‌پردازیم. فعل pay از افعال پر کاربرد زبان انگلیسی و دارای معانی متعددی است. معانی مورد نظر ما در این قسمت «خرج کردن» یا «پرداخت کردن» یا «در مقابل چیزی پول پرداخت کردن» است.

فعل pay یکی از افعال اولیه زبان انگلیسی است و در لیست ۳۰۰۰ واژه آکسفورد یافت می‌شود. پس از واژگانی است که باید همه چیز را درباره آن بدانید.

 

فعل Pay و معانی گوناگون آن

فعل pay در زبان انگلیسی معانی مختلفی دارد. از میان این معانی می‌توان به «پرداخت کردن پول در ازای چیزی» و «سود بردن» و «جبران کردن و تاوان پس دادن» و «انتقام گرفتن» اشاره کرد.

به این مثال‌ها درباره این معانی توجه کنید:

It pays to exercise daily.

«تمرین‌ کردنِ روزانه سودبخش است.»

John has to go to prison and pay for his crimes.

«جان باید به زندان برود و تاوان جرایمی که مرتکب شده را بپردازد.»

Alex paid the man who has hit his son.

«الکس از کسی که پسرش را کتک زده بود انتقام گرفت.»

pay the bills every month.

«من هر مال قبض‌ها را پرداخت می‌کنم.»

How much should I pay for this bag?

«برای این کیف چه مقدار باید پرداخت کنم؟»

کاربرد صحیح فعل pay و اشتباهی که باید از آن اجتناب کرد

به جمله‌های مثال توجه کنید. در برخی موارد ما فعل pay را بدون هیچ حرف اضافه‌ای آورده‌ایم و در بعضی دیگر پس از این فعل از حرف اضافه for استفاده شده است. در کاربرد pay این قوانین را باید مراعات کنیم:

A person can pay another person.

«یک فرد می‌تواند به فرد دیگری پول پرداخت کند.» اینجا نیازی به for نیست.

A person pays for a thing that he/she buys.

«یک فرد برای چیزی که می‌خرد پول پرداخت می‌کند.» در این کاربرد به حرف اضافه for نیازمندیم.

اشتباه رایج در این مورد، عدم استفاده از حرف اضافه for است. این اشتباه از نوع حذف غیر مجاز یا incorrect omission است.

توجه داشته باشید که مواردی همچون bill یعنی «قبض یا صورت‌حساب» یا account به معنی «حساب بانکی یا دفتری» و subscription به معنی «اشتراک» نیز ما لازم نیست از حرف اضافه استفاده کنیم.

paid the bill and I paid the account and I paid the subscription fee.

«من قبض را پرداخت کردم و حساب را تسویه کردم و حق عضویت را پرداخت کردم.»

دیدگاه ها