فعل Dare و کاربرد آن در گرامر زبان انگلیسی

فعل Dare و کاربرد آن در گرامر زبان انگلیسی

Dare در زبان انگلیسی چگونه استفاده می شود؟
این کلمه به معنای جرأت داشتن و جرأت کردن می باشد و به دو شکل به کار میرود:
الف: به عنوان فعل کمکی، که اگر به این شکل در جمله به کار رود دارای خصوصیاتی خواهد بود که به شرح زیر است: مانند فعل Can در سوم شخص مفرد S نمیگیرد. برای سوالی کردن جای Dare را با فاعل عوض می کنیم. برای منفی کردن فقط کلمه not را بعد از فاعل قرار می دهیم. فعلی که بعد از Dare به کار می رود به صورت مصدر بدون to می باشد. برای مثال:

I dare to do it.
من جرأت انجام آن کار را دارم.

ب: اگر به عنوان فعل اصلی به کار رود، در این حالت تمام خصوصیات یک فعل اصلی را داراست و در زمانهای حال و گذشته با افعال کمکی  (Did – Does – Do) سؤالی و یا منفی می شود و در سوم شخص مفرد نیز S گرفته و فعلی که بعد از آن به کار می رود به صورت مصدر با to است. این قعل زمانی که به عنوان فعل اصلی به کار رود،جزو افعال با قاعده است و برای اسم مفعول و برای منفی و سؤالی کردن آن در زمان گذشته از فعل کمکی Did استفاده می شود. برای مثال:

Did you dare to talk to her?
آیا جرأت کردید با او حرف بزنید؟
My friend doesn’t dare to come here.
دوست من جرأت نمیکند که به اینجا بیاید.

دیدگاه ها