عدم برگزاری آزمون آنلاین

*اطلاعیه مهم*

به اطلاع زبان آموزان محترم میرساند ، نظر به ایجاد تغییرات در محتوای برگزاری آزمون آنلاین و نیز با توجه به بروز تغییرات در سیلابس درسی سطوح بزرگسال مؤسسه ، آزمون آنلاین ترم پاییز 1 برگزار نخواهد گردید.

بدیهی است نمره تخصیص یافته به آزمون، توسط استاد مربوطه به عنوان نمره فعالیت کلاسی (class activity) برای زبان آموزان در نظر گرفته خواهد شد.

دیدگاه ها