عبارت وصفی در انگلیسی یا Adjective Clause

پیشتر با هم دیدم که جمله‌های زبان انگلیسی می‌توانند ساده، پیچیده، مرکب و یا ترکیبی از مرکب و پیچیده باشند. عبارت وصفی یکی از بخش‌های جمله‌ است که می‌تواند به تولید جمله‌های پیچیده یا complex کمک کند و اهمیت آن‌ها نیز از همین جهت است.

 

عبارت وصفی کجا به کار می‌رود؟

جمله پیچیده، جمله‌ای است که تشکیل شده از یک عبارت مستقل و یک عبارت وابسته باشد. به مثال زیر توجه فرمایید:

Jonathan was reading a book as I left the house.

«جاناتان در حال مطالعه یک کتاب بود که من خانه را ترک کردم.»

بخش اولِ این جمله یعنی عبارتِ Jonathan was reading a book خود، یک جمله مستقل یا independent clause است چرا که می‌تواند به تنهایی استفاده شود و معنای آن کامل است. عبارتِ as I left the house جمله‌ای وابسته یا dependent clause است و حتما باید به عبارتی دیگر ملحق شود تا معنا‌دار باشد.

در زبان انگلیسی ما سه نوع عبارت وابسته داریم: عبارت وصفی یا adjective clause و عبارت قیدی یا adverb clause و عبارت اسمی یا noun clause.

بنابراین عبارت وصفی یکی از انواع سه عبارتی است که می‌تواند عبارت وابسته تولید کند:

The lessons that I learned about life served me well.

«درس‌هایی که من درباره زندگی آموختم به خوبی به کارم آمدند.»

عبارت that I learned about life یک عبارت وصفی است که اسمِ lessons را وصف می‌کند.

گرامر عبارت وصفی در جمله‌های زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی adjective clause برای تغییر دادن معنای اسم یا ضمیر به کار می‌رود. این عبارت با یک ضمیرِ نسبی مانندِ who یا whom یا whose یا which یا that آغاز می‌شود و یا ممکن است با یک عبارت ربطی غیر هم‌پایه یا subordinate clause مثل when و where شروع شود. این کلمات تنها واژگانی هستند که می‌توانند آغازگر یک عبارت وصفی باشند.

این کلمه آغازین، همیشه واژه‌ای که تغییر می‌دهد را با اسم تازه‌ای نام‌گذاری می‌کند و از این جهت آن را تغییر می‌دهد. مثال:

The book which I read was interesting.

«کتابی که خواندم جالب بود.»

کلمه which که آغازگر adjective clause است، اسمِ book را تغییر می‌دهد.

استثنای قاعده بالا هنگامی رخ می‌دهد که ما عبارت وصفی را با یک حرف اضافه شروع کنیم. در این حالت حرف اضافه بین اسم و کلمه آغازین عبارت ما قرار می‌گیرد. مثال:

The book in which I wrote some notes was interesting.

«کتابی که من داخلش نکاتی یادداشت کردم جالب بود.»

در این مثال، adjective clause با حرف اضافه in آغاز شده است.

 

چند مثال برای شناخت دقیق‌تر Adjective Clause

آیا می‌توانید از بین جمله‌های زیر عبارت وصفی، و کلمه‌ای که تغییر می‌دهد را بیابید؟

برای مثال‌های متنوع‌تر می‌توانید اینجا را ببینید.

I write the kinds of articles that very few people like.

«من انواع مقالاتی می‌نویسم که کمتر کسی به آن‌ها علاقمند است.»

The person that you saw was a thief.

«کسی که شما دیدی یک دزد بود.»

My brother has a neighbour whose rooster crows in the morning.

«برادر من همسایه‌ای دارد که خروسش صبح‌ها آواز می‌خواند.»

پاسخ‌ها

جمله اول: adjective clause، عبارت that very few people like است که اسم articles را تغییر می‌دهد.

جمله دوم: adjective clause، عبارت that you saw است که اسم thief را تغییر می‌دهد.

جمله سوم: adjective clause، عبارت whose rooster crows in the morning است که تغییر دهنده اسمِ neighbour است.

دیدگاه ها