خانواده

عبارت های رایج در مورد خانواده

در این مقاله می خواهیم عبارات رایج انگلیسی, هنگامی که می خواهیم در مورد خانواده و اقوام صحبت کنیم را برای شما عزیزان بیاوریم و همچنین بیاموزیم که چگونه درباره ی اعضای خانواده مانند برادر یا خواهر یا فرزندان خود در زبان انگلیسی صحبت کنیم.

 

Brothers and sisters

برادران و خواهران

 

?do you have any brothers or sistersآیا برادر یا خواهری دارید؟
…yes, I’ve gotبله.من … دارم
a brotherیک برادر
a sisterیک خواهر
an elder brotherیک برادر بزرگتر
a younger sisterیک خواهر کوچکتر
two brothersدو برادر
two sistersدو خواهر
one brother and two sistersیک برادر و دو خواهر
no, I’m an only childنه. من تک فرزند هستم

Children and grandchildren

فرزندان و نوادگان

 

?have you got any kidsآیا شما فرزند دارید؟
?do you have any childrenآیا شما بچه دارید؟
…yes, I’ve gotبله. من … دارم
a boy and a girlیک پسر و یک دختر
a young babyیک بچه کوچک(نوزاد)
three kidsسه بچه
I don’t have any childrenمن فرزندی ندارم

 

Parents and grandparents

پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ

 

?where do your parents liveوالدینت(پدر و مادرت) کجا زندگی می کنند؟
?what do your parents doپدر و مادرت چکار می کنند؟(شغلشان چیست)؟
?what does your father doشغل پدرت چیست؟
?what does your mother doشغل مادرت چیست؟
?are your grandparents still aliveآیا پدر بزرگ و مادر بزرگ شما هنوز در قید حیات هستند؟
?where do they liveآنها کجا زندگی می کنند؟

Relationships

بستگان

 

?do you have a boyfriendآیا دوست پسر دارید؟
?do you have a girlfriendآیا شما دوست دختر دارید؟
?are you marriedآیا شما ازدواج کردید؟
?are you singleآیا شما مجرد هستید؟
?are you seeing anyoneآیا شما با کسی قرار می ذارید؟
…I’mمن… هستم
singleمجرد
engagedنامزد کردم
marriedازدواج, متاهل
divorcedطلاق گرفتن
separatedجدا شدن
a widowزن بیوه
a widowerبیوه مرد
I’m seeing someoneبا کسی قرار می ذارم

Pets

حیوانات اهلی یا خانگی

 

?have you got any petsآیا حیوان خانگی دارید؟
…I’ve gotمن … دارم
a dog and two catsیک سگ و دو گربه
a Labradorیک لابرادور(نوعی سگ)

Asking names and ages

پرسیدن نام و سن افراد

 

?what’s his nameاسمش چیست؟
…he’s calledاو … است
Tomتام
?what’s her nameاسم او(مونث) چیست؟
…she’s calledاو … است
Maryمری
?what are their namesاسم آن ها چیست؟
…they’re calledآنها … هستند
Neil and Annaنیل و آنا
?how old is heاو چند سال دارد؟
…he’sاو … است
twelve12 ساله
?how old is sheاو(مونث) چند سال دارد؟
…she’sاو…
fifteen15 ساله است
?how old are theyآنها چند سال دارند؟
…they’reآنها… هستند
six and eightشش و هشت ساله

 

 

 

لغاتی که برای نام بردن اعضای خانواده از آنها استفاده می کنیم:

 

Family members

اعضای خانواده

 

(father (familiarly called dadپدر( dad به صورت غیر رسمی به معنی بابا است)
(mother (familiarly called mumمادر( mum به صورت غیر رسمی به معنی مامان)
sonپسر
daughterدختر
parentوالدین, پدر و مادر
(child (plural: childrenفرزند( جمع: فرزندان)
husbandشوهر
wifeهمسر, زن
brotherبرادر
sisterخواهر
uncleعمو, دایی
auntعمه, خاله
nephewپسر برادر, پسر خواهر
nieceدختر برادر, دختر خواهر
cousinپسر عمو , دختر عمو, پسر دایی, دختر دایی
(grandmother (familiarly called granny or grandmaمادر بزرگ ( غیر رسمی: مامان بزرگ)
(grandfather (familiarly called granddad or grandpaپدر بزرگ( غیر رسمی: بابا بزرگ)
grandparentsپدر بزرگ یا مادر بزرگ
grandsonنوه
granddaughterنوه(مونث)
(grandchild (plural: grandchildrenنوه( جمع: نوادگان)
boyfriendدوست پسر
girlfriendدوست دختر
partnerشریک
fiancéنامزد(مرد)
fiancéeنامزد(زن)
godfatherپدر خوانده
godmotherمادر خوانده
godsonپسر خوانده, پسر تعمیدی
goddaughterدختر خوانده
stepfatherناپدری, شوهر مادر
stepmotherنامادری
stepsonناپسری, فرزند خوانده
stepdaughterنادختری
stepbrotherنابرادری, برادر ناتنی
stepsisterنا خواهری
half-sisterخواهر ناتنی
half-brotherبرادر ناتنی

The in-laws

خویشاوندان

 

mother-in-lawمادر زن, مادر شوهر
father-in-lawپدر شوهر, پدر زن
son-in-lawداماد
daughter-in-lawعروس
sister-in-lawخواهر زن, خواهر شوهر
brother-in-lawبرادر زن, برادر شوهر

Other words related to the family

سایر کلمات مربوط به خانواده

 

relation or relativeقوم و خویش یا خویشاوند
twinدوقلو
to be bornمتولد شدن
to dieمردن
to get marriedازدواج کردن
to get divorcedطلاق گرفتن
to adoptکسی را به فرزندی پذیرفتن
adoptionفرزند خواندگی
adoptedکسی که به فرزندی پذیرفته شده
only childتک فرزند
single parentپدر یا مادر که به تنهایی از فرزند خود نگه داری می کند
single motherمادری که به تنهایی فرزند خود را سرپرستی می کند
infantنوزاد
babyکودک, بچه
toddlerکودک نوپا

 

Weddings

عروسی

 

marriageازدواج
weddingجشن عروسی
brideعروس
bridegroomداماد
best manساقدوش داماد
bridesmaidساقدوش عروس
wedding dayروز عروسی
wedding ringحلقه عروسی
wedding cakeکیک عروسی
wedding dressلباس مخصوصی که عروس در مراسم عروسی می پوشد
honeymoonماه عسل
anniversary or wedding anniversaryسالگرد ازدواج

دیدگاه ها