عبارات محاوره ای

در این جلسه نیز چند اصطلاح کاربردی در مکالمات را با هم فرا می گیریم:

 

 

 .I’ll do it at the earliest possible time
در اسرع وقت انجامش میدم

.she wouldn’t lift a hand against a fly / she hasn’t harmed a fly
آزارش به مورچه هم نمیرسد

.Let get this off my chest
بزار حرف دلمو برات بگم

.My hopes were dashed
امیدم به یاس تبدیل شد

.Don’t sidetrack the issue
خودت را به کوچه علی چپ نزن

.There is no ifs and buts
اگر و اما ندارد

.Please, don’t order me around
لطفا به من امر و نهی نکن

.I know it from A to Z
سیر تا پیاز قضیه رو میدونم

.Has the penny dropped
دوزاریت افتاد؟

Wishes don’t wash dishes
با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه

دیدگاه ها