ضمایر

ضمایر در زبان انگلیسی

یک زبان از انواع مختلفی لغات تشکیل شده است. آنها شامل اسم ها، صفات، ضمایر  افعال، قید ها ، حروف اضافه، حروف ربط، اصوات، و گاهی حروف تعریف هستند.  برای اینکه جملات را به درستی کنار هم قرار دهید باید بدانید آن کلمه چه بخشی از گفتار شما است و در جمله چه نقشی ایفا می کنند.

*** اسم ها- عناصری هستند که معمولا در یک جمله عملی را انجام می دهند، همچون شخص، مکان، کار، ایده، احساسات، حیوان، و یا رویداد ها.

اسم ها شامل :

 SallyParissand , philosophy , happinessdogbirthday,

***صفات- اسم ها را توصیف می کند. وضع و ویژگی های اسم ها را توصیف می کند. صفات شامل

redfunnylazylargeshort,

*** ضمایر در انگلیسی- جای اسم ها می نشینند. ضمایر فاعلی( مانند I, she,they)،

ضمایرمفعولی(مانند us,you,it, them)

ضمایرملکی(مانند,)، mine,yours,his,hers,theirs

ضمایرنسبی(مانند who, which, that, whose)

***افعال نشان دهنده عمل و یا حالات بودن است و می گویند آن اسم چکار می کند. افعال شامل run, sing, type,be,walk است.

***قیدها- فعل، صفت، حروف ربط، حروف اضافه و دیگر قیدها را توصیف می کنند.  آنها لغاتی همچون quickly, well,sadly, slowly هستند. این لغات اغلب با ly پایان می یابند.

*** حروف اضافه- نشان دهنده رابطه زمان، مکان و یا جهت هستند.

حروف اضافه شامل  toinonoverofacross. می باشند.

***حروف ربط- اتصال بین اسم ها، بندها، عبارات،  جمله ها می باشند. حروف ربط همپایه ( Coordinating conjunctions) بندهای جدا را به هم پیوند می دهد . آنها for, and, nor, but, or, yet, so هستند.( fanboys را به خاطر داشته باشید.)

حروف ربط وابسته( Subordinating conjunctions)، بندهای وابسته را بهم پیوند می دهد و آنها شامل because, if, since , while, althoughمی باشد.

***اصوات- لغاتی هستند که احساسات را نشان می دهند. آنها شامل، hey, oh, wow, ouch هستند. اغلب بعد آنها علامت تعجب می آید.

***حروف تعریف- برای توصیف و تعریف اسم ها بکار می رود. The حرف تعریف معرفه و a /an حرف تعریف نکره هستند.

دیدگاه ها