ضمایر مفعولی زبان انگلیسی

ضمایر مفعولی زبان انگلیسی

ضمایر مفعولی زبان انگلیسی – آیا می دانید در زبان انگلیسی در چه مواقعی از me استفاده می شود؟ برای یادگیری کاربرد واژگان زبان انگلیسی و آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

ضمایر مفعولی

meوزبان انگلیسی

در محاوره زبان انگلیسی، معمولاً بعد از کلمات as و than یا بعد از فعل to be و یا همراه and و or در هر عبارتی که فاعل جمله محسوب می شود ، عمدتاً از صورت های us , him , her , me و them استفاده می کنند:

.I’m not as pretty as her

من به خوشگلی او نیستم.

.She’s older than him

آن دختر از آن پسر مسن تر است.

.It’s them

آن ها هستند.

.Tanya and me are off to Acapulco

من و تانیا داریم می رویم به آکاپولکو.

جمله ی اخیر را حتی به این صورت نیز می توان بیان کرد:

.Me and Tanya are off to Acapulco

در نوشته های بسیار رسمی و یا بسیار کهنه زبان انگلیسی ممکن است به جای صورت های اخیر از صورت های I،she،he،we و they استفاده کنند:

.None was as rich as he

هیچکس به ثروتمندی او نبود.

استفاده از صورت های اخیر در محاوره زبان انگلیسی غالباً بسیار رسمی جلوه می کند و حتی حالتی متکبّرانه به کلام می دهد

.It was they

ایشان بودند ( که خدمتتان عرض کردم ).

.My husband and I are going to the opera

بنده و همسرم به اپرا خواهیم رفت.

برای پرهیز از مسئله ی اخیر میتوان از شیوه های دیگر بیان استفاده کرد:

.No one was as rich as he was

هیچ کس به ثروتمندی او نبود.

.They were the ones

آنها بودند که قبلاً گفتم.

.I am going to the opera with my husband

من با همسرم به اپرا خواهم رفت.

دیدگاه ها