صفات متضاد زبان انگلیسی

در این مطلب صفات متضاد زبان انگلیسی را برای شما دوستان گرامی گردآوری کرده ایم که به شرح زیر می باشند.

انگلیسی فارسی
big بزرگ
small / little کوچک
fast سریع
slow کند
good خوب
bad بد
expensive گران
cheap ارزان
thick ضخیم
thin نازک
narrow کم عرض
wide / broad عریض
loud (صدای) بلند
quiet (صدای) آهسته
intelligent باهوش
stupid احمق
wet مرطوب
dry خشک
heavy سنگین
light سبک
hard سخت
soft نرم
shallow کم عمق
deep عمیق
easy راحت
difficult سخت
weak ضعیف
strong قوی
rich ثروتمند
poor فقیر
young جوان
old پیر
long بلند
short کوتاه
high بالا، زیاد
low کم، پایین
generous بخشنده
mean پست
TRUE درست
FALSE غلط
beautiful زیبا
ugly زشت
new جدید
old قدیمی
happy شاد
sad ناراحت
safe امن
dangerous خطرناک
early زود هنگام
late دیر
light روشن
dark تاریک
open باز
closed / shut بسته
tight تنگ
loose گشاد
full پر
empty خالی
many پرتعداد
few کم تعداد
alive زنده
dead مرده
hot داغ
cold سرد
interesting جذاب
boring کسل کننده
lucky خوش شانس
unlucky بد شانس
important مهم
unimportant بی اهمیت
right درست
wrong غلط
far دور
near نزدیک
clean تمیز
dirty کثیف
nice دلپذیر
nasty زننده
pleasant خوشایند
unpleasant ناخوشایند
excellent عالی
terrible افتضاح
fair عادلانه
unfair ناعادلانه
normal معمولی
abnormal غیر معمولی

دیدگاه ها