سوال کوتاه ضمیمه

سوال کوتاه ضمیمه

سوال کوتاه ضمیمه: Tag Endings/Questions:i

سوال کوتاه ضمیمه:

وقتی گوینده بخواهد مخاطب او نظر وی را تأیید کند، در این صورت عباراتی از این قبیل به کار می برد.

مثال:

دیروز به سینما رفتید، نرفتید (مگر نه)؟ You went to the cinema, didn’t you?
هرصبح پیاده روی نمی روید، می روید؟ You don’t walk every morning, do you?

باید توجه داشت که این نوع عبارات آخر جمله، در غالب زبان های دنیا به کار می رود.

برای ساختن این نوع سؤالات از نکات زیر استفاده می کنند:

اگر گفتار گوینده به صورت خبری مثبت باشد، در این صورت سؤال انتهای جمله به صورت سؤالی منفی است.

چنانچه در جمله فعل مخصوص وجود داشته باشد، همان فعل مخصوص در عبارت سؤالی منفی به کار می رود و اگر فعل مخصوص در جمله نبود، عبارت آخر جمله را به وسیلۀ did, does, do به صورت سؤالی منفی شروع کرده، بعد از آن ضمیر شخصی به کار می برند.

او امروز صبح تأخیر داشت، مگر نه؟ He was late this morning, wasn’t he?
شما هر روز ساعت هشت سر کار می روید، اینطور نیست؟ You go to work at 8:00 every day, don’t you?

اگر گفتار گوینده به صورت خبری منفی باشد، دراین صورت سؤال انتهای جمله به صورت سؤالی مثبت خواهد بود.

اونمیتوانست انگلیسی را روان صحبت کند، می توانست؟ She couldn’t speak English fluently, could she?
پیتر احترام پدرش را نگاه نمی دارد، نگاه می دارد؟ Peter doesn’t respect his father, does he?

سؤالی کوتاه I am ، به صورت aren’t I است که در آخر جمله قرار می گیرد.

مثال:

من پرستار مهربانی هستم، اینطور نیست؟ I am a kind nurse, aren’t I?

در سؤالات انتهای جملات، همیشه به جای اسم مورد نظر، ضمیر به کار می رود.

چنانچه جمله ای با Let’s آغاز شود، شکل سؤالی کوتاه آخر جمله shall we خواهد بود.

مثال:

بیایید امشب به سینما برویم، می آیید؟ Let’s go to the movies tonight, shall we?

و چنانچه جمله با Let us آغاز شود شکل سؤالی کوتاه آخر جمله will you خواهد بود.

مثال:

اجازه بدهید امشب به سینما برویم، ایرادی ندارد/اجازه می دهید؟ Let us go to the movies tonight, will you?

دیدگاه ها