ساخت زمان کامل در زبان انگلیسی

ساخت زمان کامل در زبان انگلیسی (جلسه اول)

زمان کامل در زبان انگلیسی چگونه ساخته می شود؟ زمان کامل در زبان انگلیسی در همه زمان های حال، گذشته و آینده تعریف می شود. برای ساخت زمان حال کامل در زبان انگلیسی از فعل معین have استفاده می شود. برای آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از فعل معین have در کنار شما هستیم. با ما همراه باشید.

Have

  1. Have به عنوان فعل معین در ساختن زمان حال کامل به کار می رود. با صرف فعل go در زمان حال کامل ، صیغه های زیر را خواهیم داشت:

رفته ام خانه.            I have gone home.

رفته ای خانه.            You have gone home.

رفته است خانه.  She / he / it has gone home.

رفته ایم خانه         We have gone home.

رفته اید خانه.       You have gone home.

رفته اند خانه.     They have gone home.

  1. Had صورت گذشته ی have است و برای ساختن زمان گذشته ی کامل به کار می رود. با صرف فعل go در زمان گذشته ی کامل ، صیغه های زیر را خواهیم داشت:

رفته بودم خانه.                         I had gone home.

رفته بودی خانه.                  You had  gone home.

رفته بود خانه.          She / he / it had gone home.

رفته بودیم خانه.                    We had  gone home.

رفته بودید خانه.                     You had gone home.

رفته بودند خانه.                    They had gone home.

توضیح : وقتی have یا had به عنوان فعل معین به کار روند، برای ساختن جمله ی سؤالی و منفی از do  یا  did استفاده نمی شود ، بلکه have یا had خود برای ساختن این صورت ها به کار می روند:

جورج را ندیده ام.               I haven’t seen George.

جورج را دیده ای؟             Have you seen George.

جورج را ندیده بودم.              I hadn’t seen George.

جورج را دیده بودی؟             Had you seen George.

دیدگاه ها