زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری (present perfect continuous)

زمان حال کامل استمراری (present perfect continuous) برای نشان دادن یک کار یا عمل که تا به امروز طول کشیده یا تقریبا تا به امروز طول کشیده و بر روی حال تاثیر گذاشته استفاده می شود. این زمان بر روی روند کار یا عمل تاکید می کند.

کاربردها

💡 تاکید بر روی طول کشیدن یک عمل یا کار (بدون توجه به نتیجه). به مثال زیر توجه کنید:

.Aaron has been repairing cars since he was sixteen years old

آرون از وقتی شش ساله بوده ماشین تعمیر می کرده.

💡 فعالیتی که از زمانی مشخص در گذشته تا حال طول کشیده و احتمالا در آینده هم ادامه پیدا می کند. به مثال زیر توجه کنید:

.He has been working in this garage for ten years

در 15 سال است که در این گاراژ کار می کند.

💡 عمل کامل شده ای که بر روی حال تاثیر می گذارد.

.As he has been changing tyres all morning, his clothes are dirty now

به خاطر اینکه او تمام صبح را مشغول عوض کردن لاستیک ها بوده لباس هایش حالا کثیف هستند.

ساختار گرامری زمان حال کامل استمراری

برای ساختن زمان حال کامل استمراری نیاز به فعل کمکی have، قسمت سوم فعل  (been) و فعل اصلی به صورت استمراری (همراه-ing) دارید. جدول زیر نحوه استفاده از این زمان را نشان می دهد:

جملات مثبت جملات منفی جملات سوالی
I/you/we/they have been speaking have not been speaking ?Have I been speaking
he/she/it he has been speaking he has not been speaking

?Has he been speaking

استثناها در اضافه کردن ing-

😉 در صورتی که فعل به e-ختم شود، پیش از اضافه کردن ing- پسوند e- حذف می شود. (توجه داشته باشید که در صورت ختم شدن فعل به ee، -oe- یا ye- فعل بدون تغییر می ماند.) به مثال های زیر توجه کنید:

come – coming

agree – agreeing

😉 برای افعالی که پیش از اخرین حرف بی صدا یک حرف صدادار با صدای کوتاه و تاکید دار دارند، آخرین حرف فعل تکرار می شود. (اگر حرف آخر w، x یا y باشد این حرف تکرار نمی شود) به مثال زیر توجه کنید:

sit – sitting

fix –fixing

😉 حرف L به عنوان حرف بی صدا بعد از حرف صدادار در “انگلیسی بریتانیایی” تکرار می شود اما در “انگلیسی آمریکایی” نمی شود. به مثال زیر توجه کنید:

(travel – travelling (British

(traveling (American

😉 در افعالی که به ie- ختم می شوند، پیش از اضافه کردن پسوند ie- به y- تغییر می کند. به مثال زیر توجه کنید:

lie – lying

 

شکل کوتاه

💡 به ویژه در حالت کلامی زبان انگلیسی برخی افعال و ضمایر تا حدی با هم ترکیب می شوند. به این حالت شکل کوتاه شده از افعال گفته می شود. جدول زیر حالت های مختلف کوتاه شده از افعال در زمان حال کامل استمراری را نشان می دهد:

شکل بلند شکل کوتاه مثال
have …’ve they’ve
have not …’ve not/… haven’t I’ve not/I haven’t
has …’s she’s
has not …’s not/… hasn’t he’s not/he hasn’t

 

نکته: شکل کوتاه افعال تنها می تواند بعد از ضمایر بیاید و هیچ واژه ای دیگر. به مثال زیر توجه کنید:

.They’ve not played football

.The girls’ve not played football

البته امکان کوتاه کردن has بعد از کلمات دیگر نیز وجود دارد. (تا زمانی که خود کلمه به s- ختم نشود.) به مثال زیر توجه کنید:

.He’s/The boy’s played football

.but not: James’s played football

مطلب پیشنهادی : زمان حال استمراری 

دیدگاه ها