زمانبندهای وابسته جملات زبان انگلیسی

زمانبندهای وابسته جملات زبان انگلیسی

زمانبندهای وابسته جملات زبان انگلیسی

زمانبندهای وابسته جملات زبان انگلیسی لزوما از زمان بند اصلی تبعیت می کند. در این مقاله به بررسی نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در نحوه بیان زمان جملات وابسته می پردازیم.

Sequence of tenses

در زبان انگلیسی زمان بندهای وابسته (subordinate clauses) باید از زمان بند اصلی ( main clause) تبعیت کند. مثلاً در جمله ی

 I think that you are wrong.

زمان فعل در بند اصلی (think) زمان حال است و زمان فعل در بند وابسته (are) نیز به تبع آن زمان حال است. ولی در جمله ی

 I thought that you were wrong

زمان فعل در بند اصلی (thought) زمان گذشته است و زمان فعل در بند وابسته (were) نیز به تبع آن زمان گذشته است. چنین قاعده ای در زبان فارسی نیست. جمله ی اول در فارسی این طور ترجمه می شود: ( من فکر می کنم تو اشتباه می کنی.) و جمله ی دوم به این شکل ترجمه می شود: ( من فکر می کردم تو اشتباه می کنی. ) بنابراین ترجمه ی جمله ی دوم به صورت ( من فکر می کردم تو اشتباه می کردی.)  ترجمه یا گرده برداری از زبان انگلیسی است و در فارسی به کار نمی رود.

نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از same را در این مقاله به شما خواهیم آموخت. واژه same در زبان انگلیسی به معنای همان یا مشابه مورد استفاده قرار می گیرد. برای آشنایی با نحوه استفاده و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از same این مقاله را تا انتها بخوانید.

مطلب پیشنهادی
در همین موضوع به مقاله‌ی “جملات معلوم و مجهول” مراجعه نمایید.

Same

قبل از same تقریباً همیشه the ، that یا those می آید:

.I’ll never make the same mistake again

من هرگز اشتباه را تکرار نمی کنم.

.That very same day, Mary phoned him

درست همان روز مری به او تلفن کرد.

.It is those same people who voted for the Democrats

این ها همان کسانی هستند که به دموکرات ها رأی دادند.

در زبان انگلیسی گفتاری روزمره ، گاهی same را بدون the به کار می برند که بعضی آن را غلط می دانند:

I think the game was really good. _  Same here.

( فکر می کنم بازی بسیار خوبی بود.) _ ( من هم همین طور .)

what would you like?_ again same please.

( چی میل دارید؟) – ( باز هم همان لطفاً .)

عبارت the same as را هنگام مقایسه ی دو چیز مشابه به کار می برند:

.Bob dresses just the same as his father did

باب درست مثل پدرش لباس می پوشد.

.He go to the same college as you

من به همان دانشکده ای می روم که تو می روی.

دیدگاه ها