دایره لغات

ریشه ی کلمات

در زبان انگلیسی ریشه ی بسیاری ازکلمات از زبانهای لاتین ویونانی نشأت گرفته اند.

ریشه:بن کلمه وعنصراصلی سازنده ی یک کلمه ست که با پسوند(بعداز آن)و پیشوند( قبل از آن) همراه میشه. بعضی از ریشه ها میتونن به تنهایی بکاربرن مثل form. بعضی دیگه از ریشه ها فقط با وندها بکار میرن که لیستشون روبراتون اینجا آوردم …

anthro = انسان
eg : anthropology (انسان شناسی)

auto = خود
automobile (خودرو)

biblio = کتاب
eg : bibliofile (عاشق ِکتاب)

chroma = رنگ
eg : chromosome (رنگین تن)

chrono = زمان
eg : chronometer (زمان سنج)

cosm = جهان
eg : cosmology (جهان شناسی)

cycl = چرخ
eg : tricycle (سه چرخه)

dict/doc = گفتن
eg : predict (پیش بینی کردن)

duct = هدایت کردن
eg : conduct (هدایت کردن)

fact = ساختن
eg : manufacture (تولیدکردن)

form = شکل دادن
eg : reform (اصلاح کردن)

fort = قوی
eg : fortify (مستحکم کردن)

geo = زمین
eg : geology (زمین شناسی)

graph = نوشتن
eg : biography (زندگی نامه)

hetro = مختلف
eg : hetrodox (دارای دین متفاوت)

logy = مطالعه
eg : psychology (روانشناسی)

man = دست
eg : manscript (دست نویس)

matri = مادر
eg : matricide (مادرکشی)

medi = وسط
eg : medieval (قرون وسطیٰٰ)

mis = فرستادن
eg : missile (موشک)

omni = همه
eg : omnipresent (همه جاحاضر)

patri = پدر
eg : patriarch (پدرسالاری)

pathy = احساس
eg : sympathy (حس همدردی)

phon = صدا
eg : phonology (آواشناسی)

port = حمل کردن
eg : transport (حمل ونقل کردن)

sequ = دنبال کردن
eg : sequence (توالی)

tel = دور
eg : telephone (تلفن)

tract = کشیدن
eg : traction (کشش)

vene = آمدن
eg : intervene (پادرمیانی کردن)

vert = تغییر دادن
eg : convert (تغییر دادن)

voc = صداکردن
eg : vocal (صوتی)


مطلب پیشنهادی : فرق بین (much) و (many)

دیدگاه ها