دو نکته کاربردی در واژگان

دو نکته کاربردی در واژگان

کلمه ی stairs و عبارت flights of stairs به معنای پلکان داخل ساختمان است :

As the lift was not working we started to climb the stairs.

چون آسانسور کار نمی کرد ما راه افتادیم از پله ها بالا رفتن.

کلمه ی staircase به راه پله ، نرده ها و دیوارهای دور آن اطلاق می شود:

We must redecorate the staircase.

باید راه پله ها را دوباره نقاشی کنیم.

پلکان مارپیچ                  a spiral staircase

پلکان سنگی              a stone staircase

کلمه ی steps و عبارت flight of steps اغلب به پلکان خارج از ساختمان اطلاق می شود:

I’ll meet you on the steps of the museum.

قرارمان روی پله های دم در موزه ( = شما را انجا می بینم).

A short flight of steps led up to the door.

جلوی در یک پلکان اطلاق می شود :

She was sitting on the bottom step of the staircase.

او نشسته بود روی پله ی پایینی راه پله ها.

There are 150 steps to the top of tower.

تا بالای برج ۱۵۰ تا پله هست.

Take و last هر دو گاهی به معنی ( طول کشیدن ) هستند ، ولی کاربرد آن ها متفاوت است.

Take را وقتی به کار می بریم که می خواهیم به زبان انگلیسی بگوییم برای انجام دادن کاری چقدر وقت لازم است:

It took me four hours to write this article.

چهار ساعت طول کشید تا من این مقاله را نوشتم.

It takes a long time to get home in the evenings.

عصرها رسیدن  به خانه خیلی طول می کشد.

Last را وقتی در زبان انگلیسی به کار می بریم که بخواهیم بگوییم یک رویداد چه مدت ادامه دارد یا داشته است:

The movie lasted nearly three hours.

فیلم تقریباً سه ساعت طول کشید. (= نمایش فیلم نزدیک به سه ساعت ادامه داشت.)

The stike did not last very long .

اعتصاب زیاد طول نکشید. ( = اعتصاب خیلی ادامه نیافت. )

دیدگاه ها