دو مبحث کوتاه پیرامون تلفظ کلمات

پیوستگی کلمات


خیلی از مواقع دوستان از این که بعضی از کلمات رو میدونن ولی در هنگام شنیدن اصلا متوجه کلمه نمیشن ضعف در فهمیدن و تشخیص تلفظ کلمات دارند که این مربوط به مشکل در تلفظشون هست با رعایت برخی از نکته ها به راحتی میتونید تلفظ  کلمات روزمره آمریکایی رو متوجه بشید که در زیر به بررسی آنها پرداخته شده است .

 

T + Y = CH

Spelling Pronunciation
?What’s your name [?Whacher name]
?Can’t you do it [?Canchoo do it]
?Don’t you like it [?Donchoo like it]
actually [achully]

 

D + Y = J

 

Spelling Pronunciation
?What did you do [?Whajoo do]
?Would you help me [?Wüjoo help me]
?Did you like it [?Didja like it]
graduation [graju(w)ation]

 

S + U= SH

 

Spelling Pronunciation
insurance [inshurance]
sugar [shüg’r]

 

Z + Y = ZH

 

Spelling Pronunciation
?How’s your family [?howzher family]
?Who’s your friend [?hoozhier friend]
casual [kazhyoow’l]
usual [yuzhoow’l]

 

 

انتهای ed-


 /d/  /t/ /ɪd/
 [amazed- [ə’meɪzd  [worked-  [wɜrkt  [excited-[ɪk’saɪtɪd
 [bored- [bɔːd  [watched-  [wɑtʃ t [interested-  [‘ɪntərestɪd /’ɪntrɪstɪd
 [enjoyed- [ɪn’dʒɔɪd  [walked- [wɔːkt  [fascinated-  [‘fæsɪneɪtɪd
 [annoyed- [ə’nɔɪd  [embarrassed- [ɪm’bærəst  [disgusted-  [dɪs’gʌstɪd

 

در افعالی که حرف آخر آنها ch, s, p, k, f, sh  است،  ed- ، صدای t میدهد.

دیدگاه ها