دو تمرین شنیداری (همراه با متن)

 

?”A: “What are you doing tomorrow

.”B: “Nothing really

.”A: “Let’s watch a movie or something

?”B: “What’s on these days

“A: “I think they’re playing Lord of the Rings

.”B: “That sounds pretty good. Let’s watch that

” ?A: “Where should we meet

.”B: “How about at the subway entrance

.”A: “Aright. I’ll meet you there at one o’clock

فردا چکاره ای ؟ برنامه خاصی ندارم بیا فیلمی چیزی ببینیم این روزها چی رو پرده ست ؟ فکر کنم “ارباب حلقه ها ” رو پرده باشه. به نظر خیلی خوبه. کجا قرار بزاریم؟ ایستگاه مترو چطوره؟ خوبه ، ساعت 1 اونجا میبینمت.

 

 

?”A: “What should we do this Saturday

.”B: “Rocky six is suppose to come out this Friday

.”A: “Yeah, but I don’t know if it is going to be any good

.”B: “The only reason I want to see it is because I have seen the previous five

.”A: “True. Ok. Let’s see it this Saturday

B: “How about we hook up for lunch at 12:00, and then go see the movie .” afterwards

این شنبه باید چکار کنیم ؟! “راکی 6” این جمعه قراره بیرون بیاد. آره ولی نمیدونم که خوب باشه.تنها دلیلی که میخوام ببینمش اینه که 5 تای قبلی رو دیدم. درسته. اوکی پس این شنبه ببینیمش. چطوره ساعت 12 همدیگه رو ببینیم و بعدش بریم سراغ فیلم. ردیفه (انجامش بدیم). جلوی ساختمون رکورد (ضبط) قرار بزاریم ساعت 12.

 


دیدگاه ها