کافی نبودن کلاسهای آموزشی در یادگیری انگلیسی

دلایلی برای کافی نبودن کلاسهای آموزشی در یادگیری انگلیسی

Reasons why learning English in class cannot be enough

Most people have a fixed belief system about learning English that researchers call out as absolutely wrong or irrelevant at best. The first and most important reason people give for the fact that they need classrooms in order to learn English is having a teacher that gives them assignments and forces them to complete tasks. In other words, they are literally paying others to take responsibility for their success. This is absolutely false. The truth is that as a learner of English, you the student are always responsible. While teachers can help, you are the only one who has the ability and knowledge about how to find material that are effective. The key is only and only to listen and read on day to day basis. You have to find the motivation and energy to stay positive and manage emotions that get in the way. You can start doing this by avoiding focus on mistakes. Worrying about making mistakes surely makes one nervous and trying to speak perfectly can come in between you and your goals. Fact of the matter is that most people who speak English as their mother tongue make lots of mistakes and many speak broken English that is grammatically wrong. If you want to know how this can be just listen to others speak your native language and pay attention to how they make mistakes all the time. This is the same fact that takes place in an English environment. So do not be scared and keep your self-esteem up by knowing that forcing speech and learning formal textbook English along with trying to be perfect are not necessary. Ease your mind and focus on enjoying the learning of English. Know that like any language, English grammar is too complex, so speak very slowly and focus on listening and being patient. Only speak when you are surely ready and do not rely on textbooks too much. Watch TV series and learn casual English more so than you would formal.

 

دلایلی برای کافی نبودن کلاسهای آموزشی در یادگیری انگلیسی

بیشتر آدمها یک سیستم مشخص از باورهای آدمی در رابطه با یادگیری زبان انگلیسی دارند که پژوهشگران آن را کاملا رد میکنند و حتی بی ارتباط میشمارند. اولین و اصلی ترین دلیلی که آدمها برای به کلاس رفتن برای یاد گیری زبان بازگو میکنند نیاز به داشتن یک معلم است که به آنها سرمشق بدهد و آنها را به تکمیل کردن درسها وادارکند. در کلامی دیگر، این افراد به دیگران پول میدهند تا مسئولیت موفقیت آنها را به گردن بگیرند. این نگرش کاملا غلط است. واقعیت این است که به عنوان یک زبان آموز شما همیشه مسئول هستید. در حالی که استادان زبان فقط به صورت مکمل حائز اهمیت هستند، شما تنها کسی هستید که قابلیت و اطلاعات در مورد چگونگی فراهم کردن نیازهای خود را دارا است. بنابر این کلید این مسئله فقط و فقط در گوش دادن و خواندن روزانه است. شما باید انرژی و انگیزه خود را پیدا کنید تا منبت باقی بمانید و احساساتی که چوب لای چرختان میندازند را کنترل کنید. شما میتوانید این کار را با عدم تمرکز بر اشتباهات انجام دهید. بدون شک نگرانی نسبت به اشتباه کردن آدم را مضطرب میکند و با اضطراب صحبت کردن میتواند بین شما و اهدافتان فاصله ایجاد کند. واقعیت مسئله این است که بیشتر کسانی که انگلیسی را به عنوان زبان مادری صحبت میکنند در بیان خود اشتباهات بسیاری مرتکب میشوند و بسیاری از آنها از دستور زبان انگلیسی به صورغلط استفاده میکنند. اگر میخواهید بدانید این به چگونه اتفاق میافتد فقط کافیست به کسانی که زبان مادری شما را صحبت میکنند گوش دهید و دقت کنید که تا چه حد اشتباه میکنند. همین مسئله در محیط انگلیسی زبان هم مرسوم است. پس نترسید و اتکا به نفس خود را با در نظر گرفتن این مورد که نیازی به یادگیری انگلیسی کتابی و رسمی همراه با مکالمه بی نقص پیاده کرن نیست. فشار را از ذهن خود بردارید و بر لذت بردن از یادگیری زبان انگلیسی تمرکز کنید. این را در نظر داشته باشید که مانند هر زبان دیگری، دستور زبان انگلیسی هم پیچیده است. بنا بر این آرام و شمرده صحبت کنید و بر روی شنود و صبر تمرکز کنید. سعی کنید در زمانی حرف بزنید که از آمادگی خود مطمئن هستید و بر کتابهای آموزشی زیاد حساب نکنید. سریالهای تلویزیونی و کلام عامیانه انگلیسی را بیشتر از کلام رسمی به کار ببرید.

دیدگاه ها