دردسر حفظ لغات

دردسر حفظ لغات

یکی از موارد چالش برانگیز برای زبان آموزان همواره چگونگی حفظ لغات بوده است روشی که اکثریت از آن استفاده می کنند حفظ بدون هیچگونه مفهوم است که این روش مطالعه زبان انگلیسی را بسیار دل گزا و طاقت فرسا می کند به علاوه آنکه خروجی کار را نیز به طرز قابل توجهی بایین می آورد برای رفع این مشکلا راه حل های زیادی وجود دارد در اکثر آموزشگاه های کشور ایران اساتید توصیه می کندد که این لغات را در قالب جمله سازی به خاطر بسپارید گرچه این روش در وهله اول میتواند یک گزینه مناسب باشد اما پس از اندکی از شروع مطالعه با این روش در می یابید که این گزینه نیز بازده چندانی ندارد هرچند نسبت به روش قبلی بسیار مناسب تر است اما راه حل مناسب چیست؟ در اکثر کشورهای معتبر دنیا برای یادگیری لغات از شکل گرافیکی استفاده می کنند در  این مقاله آموزشی یک نمونه از این مورد را نمایش می دهیم که برگرفته از وبسایت معتبر learnenglish می باشد.

 

CLICK ON THE PICTURE.
GENERIC NAME
MALE
FEMALE
YOUNG
GROUP NAME
OTHER INFORMATION
MAMMALS
badger
BADGER(S)
Boar Sow Cub or Kit Colony (An old English name for a badger is a brock) They live in a set.
bat
BAT(S)
Male Female Pup Colony Bats are a protected species in the UK.
deer
DEER (DEER)
Stag Doe Fawn Herd A hart is a stag (usually a red deer) more than five years old, stag is more commonly used nowadays.
fox
FOX(ES)
Dog-fox / Reynard She-fox / Vixen Cub Skulk Foxes live in an earth.
hare
HARE(S)
Jack Jill Leveret Down Hares live in forms.
hedgehog
HEDGEHOG(S)
Boar Sow Piglet Prickle
mole
MOLE(S)
Male Female Pup Labour Moles live in holes.
mouse
MOUSE (MICE)
Buck Doe Pup Nest
otter
OTTER(S)
Dog Bitch Kitten Family Otters live in dens.
rabbit
RABBIT(S)
Buck Doe Kit / Bunny Colony Rabbits live in warrens.
rat
RAT(S)
Buck Doe Kitten / Pup Nest Rats often live in sewers.
squirrel
SQUIRREL(S)
Buck Doe Pup Dray There are two kinds of squirrel in the UK. The common grey squirrel and the rarer red squirrel. Only the red squirrel is a native.
stoat
STOAT(S)
Jack Jill Kit Pack
weasel
WEASEL(S)
Jack Jill Kit Sneak
BIRDS
Birds are feathered, winged, bipedal, warm-blooded, egg-laying, vertebrate animals. Cock Hen Nestling / Hatchling/
Fledgling
Flock(s) Most birds live in nests.
Crow
CROW(S)
Male Female Young Murder
dove
DOVE(S)
Cock Hen Squab Cote
duck
DUCK(S)
Drake Hen Duckling Flock
goose
GOOSE (GEESE)
Gander Goose Gosling If a group of geese is flying, it becomes a “skein”. If they are on land or water, they’re a “gaggle”.
hawk
HAWK(S)
Hen Tiercel Eyas Aerie
heron
HERON(S)
Hedge

دیدگاه ها