مهارت های خواندن

داستان كوهستان Mountain Story

ما در این مطلب داستان كوهستان را بعلاوه ی ترجمه ی فارسی آن آورده ایم این داستان ازین قرار است که پسري همراه با پدرش در كوهستان پياده روي مي كردند كه ناگهان پسر به زمين مي خورد و آسيب مي بيند و نا خود آگاه فرياد مي زند: “آآآه ه ه ه ه” …


Mountain Story

“A son and his father were walking on the mountains

Suddenly, his son falls, hurts himself and screams: AAAhhhhhhhhhhh!!!

To his surprise, he hears the voice repeating, somewhere in the mountain: AAAhhhhhhhhhhh!!!

?Curious, he yells: Who are you

?He receives the answer: Who are you

! And then he screams to the mountain: I admire you

The voice answers: I admire you

Angered at the response, he screams: Coward

He receives the answer: Coward

?He looks to his father and asks: What’s going on

.The father smiles and says: My son, pay attention

.Again the man screams: You are a champion

.The voice answers: You are a champion

.The boy is surprised, but does not understand

“Then the father explains: “People call this ECHO, but really this is LIFE

.It gives you back everything you say or do

.Our life is simply a reflection of our actions

.If you want more love in the world, create more love in your heart

.If you want more competence in your team, improve your competence

.This relationship applies to everything, in all aspects of life

.Life will give you back everything you have given to it

.YOUR LIFE IS NOT A COINCIDENCE. IT’S A REFLECTION OF YOU


داستان كوهستان

پسري همراه با پدرش در كوهستان پياده روي مي كردند كه ناگهان پسر به زمين مي خورد و آسيب مي بيند و نا خود آگاه فرياد مي زند: “آآآه ه ه ه ه”

با تعجب صداي تكرار را از جايي در كوهستان مي شنود. “آآآه ه ه ه ه”

با كنجكاوي، فرياد مي زند:”تو كي هستي؟”

صدا پاسخ می دهد:”تو كي هستي”

سپس با صداي بلند در كوهستان فرياد مي زند:” ستايشت مي كنم”

صدا پاسخ مي دهد:” ستايشت مي كنم”

به خاطر پاسخ عصباني مي شود و فرياد مي زند:”ترسو”

جواب را دريافت مي كند:”ترسو”

به پدرش نگاه مي كند و مي پرسد:” چه اتفاقي افتاده؟ “

پدر خنديد و گفت:” پسرم، گوش بده”

اين بار پدر فرياد مي زند: ” تو قهرماني”

صدا پاسخ مي دهد : ” تو قهرماني”

پسر شگفت زده مي شود، اما متوجه موضوع نمي شود

سپس پدر توضيح مي دهد: ” مردم به اين پژواك مي گويند، اما اين همان زندگيست”

زندگي همان چيزي را كه انجام مي دهي يا مي گويي به تو بر مي گرداند

زندگي ما حقيقا بازتابي از اعمال ماست

اگر در دنيا عشق بيشتري مي خواهي، عشق بيشتري را در قلبت بيافرين

اگربدنبال قابليت بيشتري در گروهت هستي. قابليتت را بهبود ببخش

اين رابطه شامل همه چيز و همه ی جنبه هاي زندگي مي شود

زندگي هر چيزي را كه به آن داده اي به تو خواهد داد

زندگي تو يك اتفاق نيست، انعكاسي از وجود توست


مطلب پیشنهادی : Eve Story-داستان کوتاه درباره ی ایو

دیدگاه ها