travel

“ خوب بودن ” در چیزی یا کاری

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است. در زبان انگلیسی زمانی که بخواهیم “ خوب بودن ” در چیزی یا کاری را بیان کنیم به همراه لغت “Good” از حرف اضافه “at” استفاده می کنیم و نه از حرف اضافه “in”،

بنابراین:

خوب بودن در … : 

Good in

✓   Good at

مثال:

My sister’s good in math

✓ My sister’s good at math

خواهر من در ریاضی خوب است. (خواهرم ریاضیش خوبه – یا خواهرم من در درس ریاضی قوی است)

نکته:

برای صفت weak از حرف اضافه in استفاده می شود. مثال:

He’s weak in grammar

او در گرامر ضعیف است. (او گرامرش ضعیف است)

چند مثال دیگر از کاربرد حرف اضافه at همراه با صفات:

Bad at, clever at, quick at, slow at, etc


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی

دیدگاه ها