آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

حروف الفبا- تقسیمات الفبا

حروف الفبا: Alphabets

 

حروف الفبا:

حروف الفبا عبارت است از کلیۀ حروفی که در یک زبان وجود دارد. در زبان انگلیسی 26 حرف به ترتیب زیر موجود است.

 

الف- حروف کتابی (چاپی) بزرگ

 Capital Printing Letters:

G

F

E

D

C

B

A

N

M

L

K

J

I

H

U

T

S

R

Q

P

O

Z

Y

X

W

V

ب- حروف کتابی (چاپی) کوچک

Small printing Letters:

g

f

e

d

c

b

a

n

m

l

k

j

i

h

u

t

s

r

q

p

o

z

y

x

w

v

هر یک از انواع حروف انگلیسی دارای کاربرد ویژه ای به شرح زیر می باشد:

حروف کتابی (چاپی)بزرگ اختصاص به نوشته های چاپی دارند و اغلب حرف اول جمله ها و اسمهای خاص و برخی کلمه های مخصوص مانند نام ماه ها، روزهای هفته و کلمۀ “God” و نظایر آن با آنها نوشته می شود.

حروف کتابی (چاپی) کوچک نیز در نوشته های چاپی به کار می روند. حرف اول جمله ها و اسم های خاص و برخی از کلمه های مخصوص را نباید با حرف کوچک نوشت.

تقسیمات الفبا Division of  Alphabets
حروف با صدا Vowels Sounds
حروف بیصدا Consonant Sounds
صداهای حروف ترکیبی Diphthongs

 

تقسیمات الفبا Divisions of Alphabets:i

 

تقسیمات الفبا:

حروف الفبای انگلیسی به دو دسته الف: حروف صدا دار ب: حروف بیصدا تقسیم می شوند.

حروف با صدا Vowels:

حروف با صدا:

حروفی هستندکه بطور مستقل تلفظ میشوند و هر کدام از آنها می توانند به تنهایی هجایی تشکیل دهند. تعداد این حروف در انگلیسی پنج حرف است که عبارتند از:

U

O

I

E

A

 

حروف بیصدا Consonants:

حروف بیصدا:

حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدا دار قابل تلفظ نیستند. حروف بیصدا آن دسته از حروف هستند که نفس در زمان بیان آنها به هنگام خروج با موانع دهان، لبها، زبان یا دندان ها مواجه می شود. این حروف، بقیۀ حروف انگلیسی (به جز حروف با صدا) را تشکیل میدهند که عبارتند از:

 

B             C             D             F             G             H             J
K             L             M             N             P             Q             R
S             T             V             W             X            Y             Z

 

نکته: دو حرف YوW گاهی از حروف صدا دار و گاهی از حروف بیصدا محسوب می شوند به این معنی که اگر کلمه یا هجا با آنها آغاز شود بیصدا و در غیر اینصورت صدا دار منظور می شوند. به مثال های زیر توجه نمایید.

بیصدا

y

حیاط

yard

بیصدا

y

زرد

yellow

بیصدا

w

گرم

warm

با صدا

w

ردیف

row

با صدا

y

چاره

remedy

 

ارسال نظر