حرف تعریف در زبان انگلیسی(معین و نامعین)

در زبان انگلیسی به صورت کلی اسامی (به جز در شرایط خاص) همیشه همراه با حروف تعریف به کار برده می شوند. حروف تعریف در این زبان به دو دسته تقسیم می شوند:

  • حروف تعریف معین: نشان میدهد اسمی که به همراه آن آمده برای مخاطب شناخته شده است.
  • حروف تعریف نامعین: نشان میدهد اسمی که به همراه آن امده برای مخاطب شناخته شده نیست یا شناختن آن بی اهمیت است.

حروف تعریف نامعین یا نکره

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی حرف “a” است. از حرف تعریف نامعین در موارد زیر استفاده می شود:

  • زمانی که در مورد چیزی نامشخص صحبت می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

Ms Smith is in a hotel room.

(خانم اسمیت در یکی از اتاقهای هتل است.)

نکته: در جمله بالاحرف تعریف نامعین a نشان میدهد که خانم اسمیت در یکی از اتاق های هتل است – اتاقی نامشخص، اما هتلی مشخص- اگر بخواهیم جمله را به صورتی بیان کنیم که اتاق و هتل هر دو نامشخص باشد می توانیم از “some hotel room” استفاده کنیم.

  • زمانی که برای اولین بار در مورد چیزی صحبت می کنیم. (معرفی یک چیز) به مثال زیر توجه کنید:

There is a bed, a carpet and a bedside table in the room.

(یک تخت، یک فرش و یک میز پاتختی در اتاق وجود دارد.)

  • برای عنوان های شغلی. به مثال زیر توجه کنید:

Ms Smith is a businesswoman.

(خانم اسمیت یک تاجر است.)

نکته: در صورتی که حرف اول اسم یک حرف صدادار یا h صامت باشد به جای a از an استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

an apple (a apple)

an hour (a hour)

حرف u در ابتدای اسامی گاهی به صورت حرف صدادار ([ʌ]) و گاهی به صورت آوای بیصدا+آوای صدادار ([ju]) تلفظ می شود. در حالت اول باید از an استفاده کرد در حالی که برای حالت دوم باید از a استفاده کرد. به مثال های زیر توجه کنید:

an umbrella

a university

حرف تعریف معین یا معرفه

حرف تعریف معین در زبان انگلیسی واژه the است. در موارد زیر باید از حرف تعریف معین استفاده کرد:

  • زمانی که در مورد چیزی مشخص صحبت می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

There is a bed, a carpet and a bedside table in the room.

(یک تخت، یک فرش و یک میز پاتختی در اتاق وجود دارد.)

در این جمله در مورد اتاقی خاص صحبت می کنیم.

  • زمانی که از قبل به چیزی اشاره کرده ایم و فرض می گیریم آن برای مخاطب شناخته شده است. به مثال زیر توجه کنید:

Ms Smith has got two pieces of luggage: a suitcase and a handbag. The suitcase is very heavy.

(خانم اسمیت  دو نوع کیف دارد. یک کیف دستی و یک ساک. [آن] ساک خیلی سنگین است.)

نکته: در شرایط معمول حرف تعریف معین به صورت [ðə] تلفظ می شود. اما اگر واژه پس از آن با حرف صدادار شروع شود حرف تعریف به صورت [ðı] تلفظ می شود.

اسامی بدون حرف تعریف

در شرایط زیر برای اسم هیچ حرف تعریفی به کار نمی بریم:

  • اسامی جمع، زمانیکه از آنها برای اشاره کلی به افراد و چیزها استفاده می شود (اما نه برای افراد یا چیزهای مشخص). به مثال زیر توجه کنید:

Businesswomen travel a lot.

(تاجرها [زن های تاجر] زیاد مسافرت می کنند.)

 

Hotels are very expensive.

(هتل ها خیلی گران هستند.)

اما اگر همین مثال به دسته مشخصی از افراد اشاره کند از حرف تعریف معین استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

The businesswomen that I know travel a lot.

(تاجرهایی که من می شناسم زیاد مسافرت می کنند.)

 

The hotels in this area are expensive.

(هتل های این منطقه گران هستند.)

  • نام شهرها، خیابان ها، میدان ها، پارک ها. به مثال زیر توجه کنید:

Ms Smith is in Dublin. Her hotel is in Merrion Street between Fitzwilliam Square and Merrion Park.

(خانم اسمیت در دوبلین است. هتل او در خیابان مریون بین میدان فیتزویلیام و پارک مریون است.)

دیدگاه ها