آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

حالت و شکل مجهول زمان ها

بیایید با مثال شروع کنیم.

1.Tom broke the window.
2.The window was broken.

در جمله اول (تام شیشه پنجره را شکست) تام فاعل جمله است و در ضمن، کننده عمل شکستن(broke) نیز می باشد. در جمله دوم (شیشه پنجره شکسته شد) شیشه پنجره در ابتدای جمله آمده ولی در واقع مفعول عمل شکستن (was broken) است، به عبارت دیگر عمل شکستن روی شیشه پنجره انجام شده است. به حالت و مفهوم جمله اول، حالت معلوم و به حالت و مفهوم جمله دوم، حالت مجهول می گوییم.

از حالت مجهول معمولاً در مواردی استفاده می کنیم که کننده اصلی کار را نمی دانیم. کننده کار هر کسی می تواند باشد، عمل انجام شده از کننده عمل مهمتر است یا فاعل جمله خیلی طولانی است که آن را به همراهby در انتهای جمله می آوریم.

My car has been moved.

ماشین من تکان داده شده است. ( کننده کار نامشخص)

He is suspected of helping bank robbers.

او مظنون به کمک به سارقین بانک است. ( کننده کار هر کسی )

The house next door has been bought.

خانه ی بغلی خریداری شده است. (عمل از فاعل مهمتر)

The house was bought by the man who had recently arrived from Tokyo.

خانه توسط مردی که به تازگی از توکیو رسیده بود، خریداری شد (فاعل طولانی)


برای تبدیل جملات معلوم به مجهول مطابق زیر عمل می کنیم:

. فاعل جمله را حذف میکنیم و می توانیم آن را همراه حرف اظافه by در انتهای جمله مجهول بیاوریم .

مفعول جمله معلوم را به عنوان فاعل جمله مجهول قرار می دهیم. اگر مفعول ضمیر باشد به ضمیر فاعلی تبدیل می شود.

فعل to be را به زمان جمله معلوم و مطابق با فاعل جمله مجهول صرف می کنیم.

فعل اصلی را به صورت pp بعد از to be می آوریم.

محل قید ها عوض نمی شود مگر قید حالت که بین to be و فعل pp می آید.

She sold the car. (معلوم)

The car was sold (by her). (مجهول)

Ali has found the keys. (معلوم)

The keys have been found (by Ali). (مجهول)


نکاتی درباره معلوم و مجهول :

برخی افعال، دو مفعولی هستند. مثال :

They told me a story.
me = مفعول1
a story = مفعول 2

این افعال غالباً یک مفعول انسانی (مفعول غیر مستقیم یا همان متمم فارسی) و یک مفعول شیئی (مفعول مستقیم یا همان مفعول فارسی) دارند. لذا 2 شکل مجهول برای آنها متصور است. (یک بار مفعول غیر مستقیم بیاید اول جمله و یک بار مفعول مستقیم).

I was told a story = A story was told to me.

شکل اول یعنی جمله ای که مفعول انسانی به عنوان فاعل جمله مجهول در نظر گرفته شده، رایج تر است.

 

برخی از افعال دو مفعولی

promise
قول دادن
show
نشان دادن
send
فرستادن
give
دادن
tell
گفتن
ask
پرسیدن
offer
پیشنهاد دادن
lend
قرض دادن
sell
فروختن
buy
خریدن
pay
پرداختن
teach
درس دادن

به چند مثال توجه کنید:

به من دو ساعت وقت داده شد تا تصمیم بگیرم.

I was given two hours to make my decision.

آیا ماشین جدید به تو نشان داده شده است؟

Have you been shown the new the new machine?

فعل be born (متولد شدن) یک فعل مجهول است و غالباً در زمان گذشته به کار می رود؛ مثال :

کجا متولد شدی؟

Where were you born?

من در شیکاگومتولد شدم.

I was born in Chicago.

فعل ing در حالت مجهول به being pp تبدیل می شود؛مثال:

دوست ندارم مردم به من دروغ بگویند.

I don´t like people telling me lies.

دوست ندارم به من دروغ گفته شود.

I don´t like being told lied.

اگر فاعل جمله معلوم انسان باشد در انتهای جمله مجهول همراه با حرف اضافه by می تواند بیاید ولی اگر غیر انسان باشد (خصوصاً ماده باشد) همراه with یا in به کار می رود؛ مثال:

معلوم: سنگی به او برخورد کرد.

A stone hit him.

مجهول: او توسط سنگی زده شد.

He was hit with a stone.

ارسال نظر