جملات کاربردی در پمپ بنزین

در این جلسه به آموزش برخی از جملات کاربردی در پمپ بنزین می پردازیم:

⛽️جملات کاربردی در پمپ بنزین⛽️

🚘 داریم بنزین تمام می کنیم.
⛽️ .We are running out of gas

🚘 این نزدیکی ها پمپ بنزین هست؟
⛽️ ?Is there a gas station/ petrol station nearby

🚘 مسئول پمپ بنزین کجاست؟ من عجله دارم.
⛽️ .Where is the petrol pump attendant? I am in a hurry

🚘 لطفا پرش کنید.
⛽️ .Fill it up, please

🚘 معمولی، بدون سرب یا سوپر؟ معمولی لطفا
⛽️ .Regular, unleaded or super? Regular please

🚘 بنزین لیتری چند است؟
⛽️?How much is a liter of petrol

🚘 لطفا وقتی در پمپ بنزین توقف می کنید، ماشین را خاموش کنید.
⛽️ .Please switch off the ignition when you stop at the gas station

🚘 لطف کنید شیشه جلو را تمیز کنید.
⛽️ ?Would you please clean the windshield

🚘 آمپر بنزین نشون می ده پره.
⛽️ .The gas gauge is on full

نکته: در انگلیسی آمریکایی به بنزین (gas (gasoline و در انگلیسی بریتانیایی به آن petrol می گویند.

دیدگاه ها