جملات کاربردی در رستوران

عبارتهای مفید (رستوران).

 .This meat is too fatty ⚫️
این گوشته خیلی چربه.

 .This meet is too tough 🔴
این گوشت خیلی سفته.
.I didn’t order this ⚫️
من اینو سفارش ندادم.
?This is cold.Can you take it back to the kitchen 🔴
این غذا سرده میشه برش گردونید به آشپزخونه؟
.These vegetables are hardly cooked at all⚫️
این سبزیجات اصلا پخته نشده.
?Where is the ladies’ room 🔴
?Where is the men’s room 🔴
دستشویی خانمها/آقایان کجاست؟

?Is there somewhere I can wash my hands 🔴
جایی هست که من بتونم دستهامو بشویم؟

دیدگاه ها