جایگاه always در جملات

جایگاه always در جملات

جایگاه always در جملات

از مهمترین نکات گرامری زبان انگلیسی که باید به آن توجه ویژه ای کردو محل قرار گرفتن کلمات در جمله است. در زبان انگلیسی با توجه به نوع کلمه محل قرار گرفتن آن در جمله نیز متفاوت است. در این مطلب به جایگاه قید پرکاربرد always در جملات زبان انگلیسی می پردازیم.

always,how to use always,آموزش زبان انگلیسی,زبان انگلیسی,یادگیری زبان انگلیسی,مکالمه روزمره انگلیسی,تقویت مکالمه,گرامر زبان انگلیسی,قیدهای تکرار در زبان انگلیسی,

کلمه ی always معمولاً پس از اولین فعل کمکی یا فعل وجهی و پیش از فعل اصلی می آید:

.You should always be careful walking alone at night

 موقعی که شت تنها پیاده راه می روید باید همیشه احتیاط کنید.

.He always had a room of his own

همیشه یک اتاق برای خودش داشت.

.He always wanted a room of his own

همیشه دلش می خواست اتاقی برای خودش داشته باشد.

اما جمله های زیر غلط هستند:

.He had / wanted always a room of his own

.You should be always careful walking alone at night

البته هرگاه یکی از صیغه های فعل to be  ، فعل اصلی جمله باشد، کلمه ی always بعد از آن می آید:

همیشه گرسنه ام.                      .I am always hungry

باید توجه داشت که این کلمه همواره با یک (l) و به صورت always نوشته می شود و صورت های allways یا all ways غلط هستند.

دیدگاه ها