توجیه کردن در زبان انگلیسی

توجیه کردن به زبان انگلیسی

توجیه کردن به زبان انگلیسی با چند کلمه مطرح می شود. منظور از توجیه کردن اعاده ی دلیل برای انجام کاری است. به عنوان مثال اگر از ما بپرسند چرا این کار را انجام داده ای؟ پاسخ به این سوال نوعی توجیه کردن است. در این مقاله با واژه های مختلف زبان انگلیسی که معنای دلیل می دهند آشنا می شوید و نکات کاربردی گرامر آن را می آموزید.

Reason

کلمه ی cause  ناظر بر علت وقوع هر اتفاقی است:

.Police are investigating the cause of the explosion

reason

پلیس مشغول بررسی علت وقوع آن انفجار است.

.the cause of the First World War

کلمه ی reason کاربرد وسیع تری دارد. این کلمه در تبیین هر سؤالی ازاین دست به کار می رود که چرا این اتفاق افتاده یا کاری انجام شده است:

.She didn’t give a reason for her decision

او برای تصمیمی که گرفته بود ، هیچ دلیل و برهانی نیاورد.

.Police cannot name the man for legal reasons

پلیس به دلایل حقوقی نمی تواند از آن فرد نام ببرد.

کلمات reason و justification هر دو می توانند به این معنی باشند که توضیح یا تبیین ارائه شده از نظر دیگران قابل قبول است:

.The police had no reason to suspect him / no justification for suspecting him

پلیس هیچ دلیل / توجیهی برای سوءظن به او ندارد.

عبارت cause for به این معنی است که برای آنچه پیش آمده است دلیل موجّه و معتبری وجود دارد:

.There should be no cause for jealousy between us

هیچ دلیل موجهی برای حسادت بین ما نباید وجود داشته باشد.

کلمه ی ground  بیانگر وجود دلیل و تبیینی قانونی و محکمه پسند برای اقدام به عملی مشخص است و در این معنی معمولاً به صورت جمع به کار می رود:

.I left my job on medical grounds

به دلایل پزشکی شغلم را رها کردم.

.She had good grounds for divorce

او دلایل محکمه پسندی برای طلاق داشت.

کلمه ی motive  در مورد انگیزه یا کششی درونی است که فرد را به کاری وا می دارد:

.The murder did not seem to have a motive

قاتل به نظر نمی رسید انگیزه ای ( برای قتل ) داشته باشد.

توجیه کردن به زبان انگلیسی یا دلیل انجام کاری به زبان انگلیسی با کلمات مختلفی از جمله reason بیان می شود در این مقاله با این کلمات آشنا می شوید و گرامر آن را می آموزید.

 

دیدگاه ها