تقسیمات الفبا

تقسیمات الفبا

تقسیمات الفبا: Divisions of Alphabets:i


تقسیمات الفبا:

حروف الفبای انگلیسی به دو دسته الف: حروف صدا دار ب: حروف بیصدا تقسیم می شوند.

حروف با صدا: Vowels:

حروف با صدا:

حروفی هستندکه بطور مستقل تلفظ میشوند و هر کدام از آنها می توانند به تنهایی هجایی تشکیل دهند. تعداد این حروف در انگلیسی پنج حرف است که عبارتند از:

U

O

I

E

A

 

حروف بیصدا: Consonants:

حروف بیصدا:

حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدا دار قابل تلفظ نیستند. حروف بیصدا آن دسته از حروف هستند که نفس در زمان بیان آنها به هنگام خروج با موانع دهان، لبها، زبان یا دندان ها مواجه می شود. این حروف، بقیۀ حروف انگلیسی (به جز حروف با صدا) را تشکیل میدهند که عبارتند از:

 

B             C             D             F             G             H             J
K             L             M             N             P             Q             R
S             T             V             W             X            Y             Z

 

نکته: دو حرف YوW گاهی از حروف صدا دار و گاهی از حروف بیصدا محسوب می شوند به این معنی که اگر کلمه یا هجا با آنها آغاز شود بیصدا و در غیر اینصورت صدا دار منظور می شوند. به مثال های زیر توجه نمایید.

بیصدا

y

حیاط

yard

بیصدا

y

زرد

yellow

بیصدا

w

گرم

warm

با صدا

w

ردیف

row

با صدا

y

چاره

remedy

 

برای مطالعۀ مباحث زیر، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

Division of Alphabets: : تقسیمات الفبا
Vowels Sounds: :حروف با صدا
Consonant Sounds: :حروف بیصدا
Diphthongs: :صداهای حروف ترکیبی

 

دیدگاه ها