RozhinIlya

تفاوت whether و If در زبان انگلیسی

این مقاله به بررسی تفاوت whether و If در زبان انگلیسی می پردازد.

Whether

 نکته ی دستوری : حروف ربط whether و if را اغلب در بافت های یکسانی به کار می برند. هر چند وقتی در جمله ای کلمه ی or به کار رفته باشد، به جای حرف ربط if معمولاً از حرف ربط whether استفاده می کنند؛ به ویژه ، اگر این حرف در اول آن جمله بیاید:

تفاوت whether و If در زبان انگلیسی

Whether you see her or not , phone me later

چه او  را دیدی چه ندیدی ، بعداً به من تلفن بزن.

If you see her , phone me

اگر او را دیدی ، به من تلفن بزن.

 هر دو حرف ربط whether و if را می توان در آغاز بندهایی به کار برد که قبل از آن ها فعل یا صفت آمده باشد:

I wonder whether / if she can come

نمی دانم بتواند بیاید یا نه ( = نمی دانم می آید یا نه).

He wasn’t sure whether / if he could come

مطمئن نبود که بتواند بیاید ( = نمیدانست می تواند بیاید یا نه).

 در چنین مواردی بندی که بعد از whether می آید ، نباید صورت سؤالی داشته باشد ، یعنی جمله ی زیر نادرست است :

He wasn’t sure whether could he come

 قبل از مصدر فقط می توان از حرف ربط whether استفاده کرد و نه if :

The question is whether to go or stay

سوال این است که برویم یا بمانیم.

 همچنین بعد از حرف اضافه ، فقط whether  به کار می رود :

It depends on whether he’s ready or not

بستگی دارد به اینکه آماده باشد یا نه.

 بعد از اسم نیز حرف ربط whether  را به کار می برند :

It’s your decision whether you go or stay

تصمیم با شماست که (بخواهید ) بروید یا بمانید.

 در جملات دارای or not … نیز اغلب از whether استفاده می کنند :

You’re coming whether you like it or not

شما می آیید ، چه خوشتان بیاید چه خوشتان نیاید.

We have to decide whether or not to support this proposal

باید تصمیم بگیریم که از آن طرح حمایت کنیم یا نکنیم.

 نکته املایی : املای صحیح این کلمه whether است و نه wether ، همچنین کلمه‌ی weather (به منای آب و هوا ) واژه ای کاملاً متفاوت است.

دیدگاه ها