تفاوت must و have to

برای بیان ساده تفاوت اصلی بین تفاوت must و have to باید بگیم که:

?MUST?

در جملاتی از must استفاده می شه که به عقیده ی خود گوینده یا فاعل، اون کار یا عمل مربوطه ضرورت داره!

مثال ۱:

I must buy flowers for my mother. (It’s her birthday and I decide to do that.)

باید برای مادرم گل بخرم. (تولد مادرمه و تصمیم گرفتم که -حتماً- این کار رو انجام بدم.)

مثال ۲:

I must stop smoking

باید سیگار رو ترک کنم. (این مورد هم بخاطر سلامتی یا هر دلیل دیگه ای، قطعاً تصمیم خود گوینده بوده)

?HAVE TO?

اما زمانی از have to استفاده میکنیم که شخصی غیر از فاعل یا گوینده در مورد لزوم یا ضرورت اون کار تصمیم گرفته.

مثال ۱:

I have to buy flowers for my mother-in-law. (It is not my decision – my husband asked me to do it.)

باید برای مادرشوهرم گل بخرم. (تصمیم من نبوده، همسرم ازم خواسته!)

مثال ۲:

If you’re in the army, you have to get your hair cut

اگر میخوای به ارتش ملحق بشی (یا مثلاً بری سربازی) باید موهات رو کوتاه کنی. (تو این مورد هم، اون فردی که میخواد بره سربازی نبوده که در مورد ضرورت و لزوم این کار تصمیم گرفته)

دیدگاه ها