تفاوت های get و gotten

تفاوت get و gotten در زبان انگلیسی- آیا میدانید بین صورت مفعولی فعل get در زبان انگلیسی بریتانیایی و زبان انگلیسی آمریکایی چه تفاوتی وجود دارد؟ زبان انگلیسی بریتانیایی و زبان انگلیسی آمریکایی در استفاده از برخی کلمات و نکات کاربردی تفاوت های جزئی دارند، برای یادگیری این تفاوت ها و نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

Gotten

gotten

در زبان انگلیسی بریتانیایی صورت مفعولی فعل get ، got است اما در انگلیسی آمریکایی بیشتر از gotten به عنوان صورت مفعولی این فعل استفاده می شود:

kim’s gotten engaged!

کیم نامزد کرده !

He’d gotten up early that day.

آن روز صبح زود بیدار شده بود.

در زبان انگلیسی بریتانیایی فعل got به معنای ( داشتن ) به کار می رود:

We have two cars.

ما دو تا ماشین داریم.

صورت got در انگلیسی بریتانیایی در معنای ( خریدن ) یا ( دریافت کردن ) نیز به کار می رود:

Tim has just got a new bicycle.

تیم تازه یک دوچرخه ی نو خریده است.

در انگلیسی آمریکایی به جای جمله ی بالا می توان گفت :

Tim has just gotten a new bicycle.

یا :

 Tim just got a new bicycle.

صورت got هم در انگلیسی آمریکایی و هم در انگلیسی بریتانیایی به معنای ( باید ) به کار می رود:

I’ve got to talk to him.

باید با او حرف بزنم!

در انگلیسی آمریکایی جمله ی : I’ve gotten to talk to him. به این معنی است که ( موفق شدم با او حرف بزنم. ) ولی هم در انگلیسی آمریکایی و هم در انگلیسی بریتانیایی به جای جمله بالا معمولاً می گویند:

I got to talk to him.

نکته: در انگلیسی بریتانیایی از gotten  استفاده نمی شود.

دیدگاه ها