تفاوت بین hear و listen

تفاوت بین Hear و Listen در چیست؟

:Hear

وقتی چیزی رو می شنویم بهش دقت نمی کنیم که دقیقا چیه. اینجاست که از فعل hear استفاده می کنیم.مثال:

.I heard a knock at the door

من صدای در زدن شنیدم.

.I suddenly heard a loud noise

ناگهان یه صدای بلند شنیدم.

.Can you speak louder please? I can’t hear you

لطفا می تونید بلندتر صحبت کنید؟ نمی تونم صداتون رو بشنوم.

?Do you hear me

صداي منو ميشنوي؟

:Listen

Listen جایی به کار میره که ما با دقت گوش می کنیم. مثال:

?Listen! Is someone crying

گوش بده! آیا کسی گریه می کنه؟

?Listen to this song. Can you understand the words

به این آهنگ گوش کن. آیا می توانی کلمات را بفهمی؟

.I’m listening but I can’t hear anything

من دارم گوش می کنم اما نمی تونم چیزی بشنوم.

!Listen to me

 به من گوش كن.

دیدگاه ها