حرف اضافه On time , In time

تعریف کلی حرف اضافه در زبان انگلیسی و کاربرد دو حرف اضافه On time , In time

حرف اضافه، کلمه ای است که قبل از اسم در جمله به کار برده میشود، تا بتواند رابطه آن را با کلمه دیگری در جمله نشان دهد. برای مثال در جمله :
I give the bag Peter.
کاملا مشخص است که این جمله ناقص بوده و از لحاظ دستوری احتیاج به کلمه ای دارد که آنرا کامل کند، و این کلمه همان حرف اضافه To می باشد.
I give the bag to Peter.
حال که با مفهوم کلی حرف اضافه آشنا شدید، به فرق بین دو حرف اضافه مهم On time و In time می پردازیم.
On time  به معنی درست سر وقت می باشد. در حالی که In time (with enough time to spare) به معنای به موقع یا چند دقیقه زودتر است. برای مثال:
She came home on time.
او درست سر وقت به خانه آمد. (یعنی اگر طبق قرارداد همیشه راس یک ساعت خاص به خانه میرفت، باز هم سر ساعت به خانه میرود.)
The employees should be in the office in time.
کارمندان باید به موقع در اداره حاضر باشند.(به این معنا که اگر ساعت کاری 8 صبح شروع شود، کارمندان یا راس ساعت 8 یا قبل از آن باید در اداره حضور داشته باشند، در حقیقت باید زمان کافی برای وقت گذراندن داشته باشند.)
همانطور که ملاحظه کردید، On time  و In time   هر دو دارای معنای یکسانی هستند با تفاوت خیلی کمی که در کاربرد دارند.

دیدگاه ها