ترجمه لغت Education

نکاتی چند درباره لغت Education

درباره ترجمه لغت Educationترجمه education

معنای لغت:

تحصیلات، آموزش، آموزش و پرورش، معارف، تعلیم و تربیت، تحصیل، فرهیختگی، فضل و کمال،

مترادف ها:

Training, instruction, knowledge, wisdom, cognition, learning, awareness

کاربرد در جمله:

آموزش ابتدایی اجباری است.

 Elementary education shall be compulsory.

هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شوند.

Everyone has the right to education.

او از تحصیلات خوبی برخوردار شد.

He received a good education.

تحصیلات او چقدر است؟

How much education does she have?

دیدگاه ها