ترتیب در زبان انگلیسی

ترتیب در زبان انگلیسی

هرگاه در زبان انگلیسی بخواهیم تعدادی دستورالعمل ، یا تعدادی مسئله و نظایر آن ها را به ترتیب بیان کنیم از کلمات first ، second ،third یا firstly ، secondly الی آخر ، در ابتدای جمله استفاده می کنیم و پس از آن ها ویرگول می آوریم :

.She left her job for three reasons. First(ly), the low wages; second(ly), the long hours ; and third(ly), there was no chance of promotion

او کارش را به سه دلیل رها کرد ؛ اول اینکه دستمزدش کم بود ؛ دوم اینکه ساعات کارش طولانی بود ؛ و سوم اینکه در آن کار شانس ارتقا نداشت.

عبارت at first یعنی ” در ابتدای یک دوره ی زمانی مشخص ” :

.I didn’t like learning to drive at first , but after a while I started to enjoy it

first,زبان انگلیسی

اوایل علاقه ای به یادگیری رانندگی نداشتم ، اما بعد از مدتی کم کم خوشم آمد.

Firstly

همه ی کلمات و عبارات at first place / , first (of oll) , firstly ، in the first ، in the beginning to start / begin with برای ارائه ی سلسله ای از دلایل ، آرا ، نظرات و مانند این ها در زبان انگلیسی به کار می روند:

.There are three reasons why I don’t like him: first(ly) / to start with , he’s rude ; second (ly) he’s a liar ; and third(ly) / finally , he owes me money

به سه دلیل از او خوشم نمی آید ؛ نخست اینکه بی ادب است ؛ دوماً دروغگوست ؛ و سوم اینکه / و بالاخره به من (مبلغی ) بدهکار است.

عبارت first (of all) ( و نه firstly) را برای به دست دادن سلسله ای از اقدامات به ترتیب زمانی آن ها در زبان انگلیسی به کارمی بریم :

.First of all I get dressed , next I bring in the paper, then I fix breakfast

اول از همه لباس می پوشم ، بعد روزنامه را می آورم ، و بعد از آن صبحانه درست می کنم.

.First of all, let me ask you something

اول از همه بگذار چیزی از تو بپرسم.

عبارت at first را فقط هنگامی به کار می بریم که بخواهیم از برهه ای از زمان در سنجش با برهه های بعدی سخن بگوییم.

دو عبارت in the beginning و to start / begin with را نیز می توان به همین معنای اخیر به کاربرد:

.You’ll find it difficult at first / to begin with, but later / soon it’ll get easier

در وَهله ی اول سخت به نظر می آید ، اما بعداً / به زودی آسان (تر) می شود.

دیدگاه ها