به ندرت در زبان انگلیسی

به ندرت در زبان انگلیسی

به ندرت در زبان انگلیسی

خیلی کم به زبان انگلیسی یا به ندرت در زبان انگلیسی با قید Rarely بیان می شود. کلمه rare به معنای کمیاب دارای مترادف هایی نیز در زبان انگلیسی هست که می توانند به صورت قید جایگزین rarely شوند. در این مقاله با این قید ها آشنا می شوید و نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها را می آموزید

Rarely

قید rarely در زبان انگلیسی به معنای ( خیلی کم ) یا ( گهگاه) است ؛ حال آن که قید scarcely به معنای ( به ندرت) یا ( به زحمت ) است:

.The train leaves in an hour – we’ve scarcely go time to pack

یک ساعت دیگر قطار می رود ؛ ما وقت کافی نداریم وسایلمان را جمع کنیم.

.I rarely visit Houston

من به ندرت می روم هوستن.

در جمله ی اخیر نمی توان قید scarcely را جایگزین قید rarely کرد ، هر چند ، اگر این جایگزینی به صورت scarcely ever باشد اشکالی به وجود نخواهد آمد:

.I scarcely ever visit Houston

کم پیش می آید بروم هوستن.

اگر rarely در آغاز جمله زبان انگلیسی قرار گیرد ، فعلی کمکی ( = معین ) قبل از فاعل می آید بدون این که جمله ، سؤالی شود:

.Rarely has the president looked do ill at ease

کم پیش آمده رئیس جمهور اینقدر معذب به نظر برسد.

.Rarely does he publicly disagree with his father

به ندرت اتفاق می افتد که او درانظار با پدرش مخالفت کند.

 

موسسه آموزش زبان روژین ایلیا

دیدگاه ها