شنیداری

بهبود مکالمه انگلیسی

گفتگوهای مکالمه انگلیسی یادگیری مهارت های خود را افزایش می دهد و اطمینان می دهد که شما می توانید با زبان مادری انگلیسی صحبت کنید – و دیگر دانش آموزان زبان خارجی. البته یادگیری زبان انگلیسی می تواند پیچیده باشد، اما با تمرین فراوان، کلمات و جملات قبل از اینکه شما آن را بدانید، زبان خود را از دست می دهند. با توجه به این، در اینجا برخی از نمونه های گفت و گو برای برخورد با آن ها وجود دارد.


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی


بیان نظر و دیدگاه
این که آیا شما چت دوستانه با دوستان و خویشاوندیان دارید یا بخشی از یک بحث رسمی در یک محیط کلاس درس هستند و یا از یک بحث استفاده می کنید، باید نظر خود را در برخی موارد بیان کنید و از دیگران بپرسید که نظرشان چیست؟ است. به زبان انگلیسی، راههای زیادی برای گفتن موارد مشابه یا مشابه وجود دارد، بنابراین اجازه دهید نگاهی به برخی عبارات ضروری نگاه کنیم.

روش های شروع کردن جمله در زبان انگلیسی

  • I think that…(followed by your personal opinion)
  • In my opinion…
  • I believe…
  • From my point of view…
  • I feel that…
  • I’m certain/sure/convinced that…
  • In my experience…
  • From what I know…
  • From what I’ve learnt…

دیدگاه ها