Emily’s Secret

انواع حرف تعریف در زبان انگلیسی ( معین یا نامعین)

 • نام کشورها (به جز هلند و کشورهایی که نام آنها با عنوان هایی مثل Kingdom, Republic, State, Union استفاده می شود.) به مثال زیر توجه کنید:

Dublin is in Ireland.

(دوبلین در ایرلند است.)

اما:
(Miami is in the USA./We go to the Netherlands every summer.)

(میامی در ایالات متحده است./ ما هر سال به هلند می رویم.)

 • نام قاره ها و دریاچه ها. به مثال زیر توجه کنید:

Ireland is a country in Europe.

(ایرلند کشوری در اروپا است.)

Lake Baikal is the largest freshwater lake in the world.

(دریاچه بایکال بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان است.)

 • اسم روزها و ماه ها (به جز زمانی که مشخص شده.) به مثال های زیر توجه کنید:

She travelled to Ireland in May. She arrived on Monday.

(او در ماه می به ایرلند مسافرت کرد. او دوشنبه رسید.)

اما:

She arrived on a rainy Monday.

(او یک دوشنبه بارانی رسید.)

 • با قیدهای زمان مثل next/last. به مثال زیر توجه کنید:

She left last Monday and is coming back next Wednesday.

(او دوشنبه پیش رفت و چهارشنبه بعد برمی گردد.)

 • وعده های غذایی. به مثال زیر توجه کنید:

The hotel serves breakfast between 8 and 10 o’clock.

(هتل صبحانه را بین ساعت 8 تا 10 سرو می کند.)

 • زبان های شناخته شده. به مثال زیر توجه کنید:

Ms Smith speaks English.

(خانم اسمیت انگلیسی صحبت می کند.)

 • سازمانها و ارگان هایی مثل مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، زندان و … (اما نه زمانی که در مورد سازمانی خاص صحبت می کنیم.) به مثال های زیر توجه کنید:

The children go to school.

(بچه ها به مدرسه می روند.)

اما:

Her son and my daughter go to the school at the end of the street.

(پسر و دختر او به مدرسه انتهای خیابان می روند.)

 • در برخی عبارت های خاص با واژه های bed, class, home, work. به مثال های زیر توجه کنید:

go to bed (برو به تخت)
be in class (در کلاس باش)
after work (بعد از کار)
come home (بیا خانه)

 • مواد (آهن، چوب، آب، شیر، کاغذ و …) اما تنها زمانی که به صورت کلی در مورد آنها صحبت می شود. (زمانی که در مورد ماده ای مشخص و خاص صحبت می کنیم باید از حرف تعریف استفاده کنیم.) به مثال های زیر توجه کنید:

Paper is made of wood.

(کاغذ از چوب ساخته شده.)

 

We need to buy milk.

(ما باید شیر بخریم.)

اما:

Where is the paper for the printer?

(کاغذ پرینتر کجاست؟)

 • اسامی انتزاعی (چیزهای که قابل لمس نیستند مثل مفاهیم) در اشاره کلی. به مثال های زیر توجه کنید:

Life is complicated.

(زندگی پیچیده است.)

Hope dies last.

(امید آخر می میرد.)

 • عباراتی که با go by و یک وسیله حل و نقل گفته می شوند. به مثال زیر توجه کنید:

Did she get to the hotel by bus or by taxi?

(او با اتوبوس به هتل رفت یا تاکسی؟)

 • عبارت هایی که با فعلplay و نام یک ورزش ساخته می شوند (زمانی که از play و نام یک ساز استفاده می شود باید از حرف تعریف استفاده کرد). به مثال های زیر توجه کنید:

He plays tennis.

(او تنیس بازی می کند.)

 

She plays the piano.

(او پیانو می نوازد.)

 • معمولا از حرف اضافه به همراه اعضای بدن هم استفاده نمی شود. (به جای آن از معمولا از ضمایر ملکی استفاده می شود.) به مثال های زیر توجه کنید:

I put my hand in my pocket.

The children are brushing their teeth.

دیدگاه ها