افعال دو قسمتی با Let ، کاربرد و معنای آن‌ها

کی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با let را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

منظور از افعال دو قسمتی با let آن دسته از افعال‌اند که دارای دو بخش یعنی let و حرفی اضافه هستند. و ترکیب این دو قسمت است که معنایی متمایز از هر کدام از دو بخش را تولید کرده است.

 

آشنایی با پرکاربردترین افعال دو قسمتی با Let

در ادامه با هم تعدادی از افعال دو قسمتی که با let ساخته شده‌اند را بررسی می‌کنیم. دقت داشته باشید که افعال دو قسمتی با let با اینکه تنها سه مورد هستند، لیکن هر کدام معنای مختلفی دارند.

فعل Let down

نحوه کاربرد این فعل به صورت let down something است. معنای این فعل «چیزی را (مثل طناب) به پایین فرستادن» است. مثال:

Andy slowly let down the rope and I grabbed it.

«اندی به آرامی طناب را پایین فرستاد و من آن را گرفتم.»

فعل Let in

این فعل به شکل let in someone/something است. معنای این فعل «به کسی یا چیزی اجازه ورود به جایی را دادن» است. مثال:

The man opened the door and let the cat in.

«مرد درب را باز کرد و به گربه اجازه ورود داد.»

فعل Let in on

نحوه استفاده از این فعل به صورت let someone in on something است. معنای این فعل «اطلاعات خاصی را برای کسی فاش کردن» است. مثال:

let him in on a secret. He was really surprised.

«من رازی را برای او فاش کردم. او بسیار شگفت زده شده بود.»

فعل Let off

نحوه استفاده از این فعل به شکل let off something است. معنای این فعل «باعث انفجار چیزی شدن» است. مثال:

The soldier let off the bomb and destroyed the tank.

«سرباز بمب را منفجر و تانک را نابود کرد.»

فعل Let on

این فعل به صورت let on something است. معنای این فعل مشابه let in on و معادل «آشکار کردن و اطلاع‌رسانی کردن در مورد موضوعی» است. مثال:

He let on that he wasn’t impressed by the interview.

«او ابراز کرد که از مصاحبه چندان راضی نبوده است.»

فعل Let out

این فعل دارای چند معنای و کاربرد است.

اولین کاربرد این فعل به شکل let out of someplace است. معنای آن «رها رشدن و خارج شدن از مکانی» است. مثال:

The kids were let out of the house and they played in the garden.

«به بچه‌ها اجازه خروج از منزل داده شد و آن‌ها در باغچه بازی کردند.»

کاربرد دوم این فعل به صورت let out a sound است. معنای این فعل «صدایی صادر کردن» است. مثال:

The lion let out a mighty roar.

«شیر از خود غرشی سهمگین بیرون داد.»

 

‌فعل Let past

این فعل مرکب به صورت let someone past به کار می‌رود. معنای آن «به کسی اجازه سبقت دادن» است. مثال:

The car behind me was driving weird, so I let him past.

«اتوموبیل پشت سری من عجیب رانندگی می‌کرد. به همین خاطر من به او اجازه سبقت گرفتن دادم.»

فعل Let up

این فعل به صورت به let up some activity مورد استفاده قرار می‌گیرد. معنای این فعل «کاری را متوقف کردن» است. مثال:

You need to let up your bad habits and build good ones.

«شما باید عادت‌های ناپسند خود را کنار بگذارید و عادت‌های خوب تولید کنید.»

دیدگاه ها