افعال دو قسمتی با Buzz ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با buzz را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

منظور از افعال دو قسمتی با buzz آن دسته از افعال‌اند که دارای دو بخش یعنی یک فعل یعنی buzz و یک حرف اضافه هستند. و ترکیب این دو قسمت است که معنایی متمایز از هر کدام از دو بخش را تولید کرده است.

کاربرد و معنی Buzz

قبل از بررسی افعال دو قسمتی با buzz مناسب است معانی و کاربرد خود این فعل را بررسی کنیم.

پرکاربرترین معانی buzz عبارت است از «وِزوِز کردن» و «سر و صدای زیادی با همهمه ایجاد کردن». مثال:

The fly was buzzing in the room all day.

«آن مگس تمام طول روز را داخل اتاق وزوز می‌کرد.»

آشنایی با پرکاربردترین افعال دو قسمتی با Buzz

در ادامه با هم تعدادی از افعال دو قسمتی که با buzz ساخته شده‌اند را بررسی می‌کنیم. دقت داشته باشید که افعال دو قسمتی با buzz ممکن است شمار بیشتری داشته باشند.

فعل Buzz around

کاربرد این فعل به صورت بدون مفعول یعنی Buzz around است. معنای این فعل «با سرعت در محیط فضایی حرکت کردن» و همچنین «سروصدای وزوز مانند زنبور درآوردن» است. مثال:

Fans were buzzing around the stadium to support their teams.

«هواداران در گوشه‌کنار استادیوم حرکت و سروصدا می‌کردند تا تیم‌هایشان را تشویق کنند.»

Bees were buzzing around the picnic annoying the happy family.

«زنبورها اطراف پیک‌نیک پرواز و وزوز می‌کردند و خانواده شاد را آزار می‌دادند.»

فعل Buzz for

این فعل به صورت buzz for someone مورد استفاده قرار می‌گیرد. معنای این فعل «با زنگ زومیزی (یا همان buzzer) منشی را کسی را صدا کردن» است. مثال:

The boss buzzed for his secretary, but she wasn’t in the office.

«رییس با زنگ منشی‌اش را صدا زد ولی او در دفتر کارش نبود.»

فعل Buzz in/out

مشابه فعل گذشته این فعل به شکل buzz in/out someone مورد استفاده قرار می‌گیرد. معنای این فعل‌ها «با زنگ به کسی اجازه ورود یا خروج دادن (مخصوصا توسط درب‌های اتوماتیک که با صدای زنگ باز و بسته می‌شوند)» است. مثال:

The doctor buzzed in the next patient and asked about their health.

«دکتر بیمار بعدی را با زنگ به اتاق وارد کرد و درباره وضعیت سلامتی آن‌ها پرسید.»

فعل Buzz off

کاربرد این فعل نیز به شکل بدون مفعول یعنی buzz off است و بیشتر جنبه محاوره‌ای و غیر رسمی دارد. معنای این فعل «جایی را ترک کردن (معمولا به خاطر کسالت و حوصله‌سررفتن)» است. مثال:

This party is really dead. I’m buzzing off now.

«این مهمانی واقعا ساکت است. من که رفتم.»

 

عبارت !Buzz off

این جمله که غیر رسمی و اندکی نامؤدبانه است به صورت Buzz off! و به عنوان جمله‌ای امری به کار می‌رود. معنای این عبارت «بیرون برو!» و «این مکان را ترک کن!» است. مثال:

Hey, buzz off! I won’t allow you to annoy the guests.

«هِی، برو بیرون! من به تو اجازه نمی‌دهم که مهمان‌ها را اذیت کنی.»

فعل Buzz with

این فعل معمولا به صورت buzz with a positive emotion مورد استفاده قرار می‌گیرد. معنای این فعل «به میزان فراوانی دارای احساسی مثبت بودن است به طوری که این حس در ظاهر دیده شود» است. مثال:

The little boy was buzzing with excitement when he was opening his birthday presents.

«پسر بچه در هیجان غوطه‌ور بود وقتی که داشت هدیه‌های تولدش را باز می‌کرد.»

دیدگاه ها