اصطلاحات انگلیسی عامیانه

اصطلاح پول در آوردن در زبان انگلیسی

پول در آوردن یا پول ساختن؟ مسئله این است…

اصطلاح “پول در آوردن” در زبان انگلیسی با آنچه که در زبان فارسی استفاده می شود کمی تفاوت دارد و البته این تفاوت زبانی تا حدودی می تواند ریشه در تفاوت فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.

?نحوه گفتار هر جامعه تا حدود زیادی نشان دهنده طرز تفکر آن جامعه است. ما در زبان فارسی در مورد “پول ” از فعل “در آوردن” استفاده می کنیم؛ یعنی پولی هست ما باید “در بیاوریم” ، مثلا از طریق کار کردن، از زیر زمین ، از جیب کسی، از ….

?ولی در زبان انگلیسی برای “پول” معمولا از فعل “make” به معنی ساختن استفاده می شود. یعنی در فرهنگ انگلیسی زبان ها اصلا پولی وجود ندارد که آنرا به دست آورد، بلکه پولی هست که باید آن را ساخت (به تنهایی یا با دیگران).

making money = معادل پول در آوردن

اختلافات فرهنگی یکی از سختی های یادگیری زبان است.

یکی از مهمترین عوامل موفقیت در یادگیری هر زبانی آشنایی با فرهنگ آن زبان است.

برای کسب مهارت تکلم به زبان انگلیسی، باید قبل از بیان هر جمله و عبارتی بتوانید “انگلیسی فکر کنید”. اگر ذهن خود را به این مهارت عادت دهید خیلی سریعتر به هدف خود می رسید.


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ The long and short of it ” در زبان انگلیسی

دیدگاه ها