Succeed

اشتباه رایج در استفاده از فعل Succeed

در زبان انگلیسی برای واژه “موفقیت” چند واژه معادل داریم که عبارتند از:

Success

Achievement

Prosperity

Hit

که در اینجا در مورد واژه ” Success ” نکاتی را خدمت شما عزیزان همراه زبان آموز عرض می کنم.

واژه Success در زبان فارسی به معنی کامیابى ، موفقیت ، پیروزى ، نتیجه ، توفیق ، کامروایى می باشد و از لحاظ گرامری نقش اسم را دارد . اگر بخواهیم این واژه را به صورت فعل بکار ببریم آن را به ” Succeed ” تغییر می دهیم. به عبارت دیگر واژه Succeed به معنی کامیاب شدن ، موفق شدن ، نتیجه بخشیدن می باشد و از لحاظ گرامری نقش فعل را دارد.

اگر در زبان انگلیسی بخواهیم عبارت ” موفق شدن در کاری ” را بیان کنیم ناچار به استفاده از یک حرف اضافه به همراه فعل Succeedهستیم و باید دقت کنید که حرف اضافه مناسب برای این منظور “in” است. دقت کنید استفاده از حرف اضافه “at” برای بیان چنین مفهومی اشتباه است که بسیاری از زبان آموزان دچار این اشتباه می شوند و از این حرف اضافه استفاده می کنند. هر چند که از لحاظ معنی دو حرف اضافه at و in به هم نزدیک هستند و در برخی موارد  به جای هم استفاده می شوند، اما در اینجا و برای بیان مفهوم فوق با استفاده از فعل Succeed نادرست می باشد بنابراین :

موفق شدن در  (چیزی یا کاری) … :

 Succeed at ×

 Succeed in ✓

مثال:

   I hope he’ll succeed at his work ×

  I hope he’ll succeed in his work 

امیدوارم او در کارش موفق شود.

 

 FC Barcelona may succeed at achieving 3 important cups in 2018 ×

 FC Barcelona may succeed in achieving 3 important cups in 2018 

تیم فوتبال بارسلونا ممکن است موفق شود که در سال  ۲۰۱۸ به سه جام مهم دست یابد.

 I try my best to be succeeded at my examinations to enjoy my vacation ×

 I try my best to be succeeded in my examinations to enjoy my vacation 

من تمام تلاشم را می کنم که در امتحاناتم موفق شوم که از تعطیلاتم لذت ببرم.

 The government couldn’t succeed at its new economic policy ×

 The government couldn’t succeed in  its new economic policy 

حکومت نتوانست در سیاست اقتصادی جدیدش موفق شود.

همانطور که در مثال های فوق ملاحظه می کنید، در همه آنها جمله اول به دلیل کاربرد اشتباه حرف اضافه at در جمله به همراه فعل succeedاشتباه است و جمله دوم که در آن از حرف اضاه in به درستی استفاده شده درست است.

نکته:

دقت کنید که فعل succeedدرصورت همراه شدن با عبارت های property، title، throne، و office حرف اضافه to می گیرد. مثال:

 Queen Elizabeth succeeded to the throne in 1952

ملکه الیزابت در سال ۱۹۵۲ موفق شد به تخت سلطنت برسد.

Our co-worker succeeded to the manager title last week

همکار ما هفته گذشته موفق شد به سمت مدیریت برسد.

Our national football team succeeded to the title of champion in 2017

تیم ملی فوتبال ما موفق به عنوان قهرمانی در سال ۲۰۱۷ شد.


مطلب پیشنهادی : مکالمات و عبارات کاربردی برای سفر با هواپیما

دیدگاه ها