اسم های شمارپذیر زبان انگلیسی

اسم های شمارپذیر زبان انگلیسی

در کاربرد اسم در زبان انگلیسی به چه نکاتی باید توجه کرد؟ نکات طلایی استفاده از اسم های شمارپذیر در زبان انگلیسی کدام است؟ به طور کلی در زبان انگلیسی مقوله ی اسم به دو دسته ی شمارپذیر یا قابل شمارش (countable) و شمارناپذیر یا غیر قابل شمارش (uncountable) تقسیم می شود. برای آشنایی بیشتر با نحوه استفاه و نکات طلایی استفاده از اسامی قابل شمارش در زبان انگلیسی، این پست را به شما تقدیم می کنم.

Countable nouns

counting,زبان انگلیسی,گرامر زبان انگلیسی,نکات طلایی گرامر انگلیسی,آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی,آموزش زبان انگلیسی,یادگیری زبان,countable noun, اسامی قابل شمارش

اسم های شمارپذیر زبان انگلیسی:

  1. اسم شمار پذیر دو صورت دارد: صورت مفرد و صورت جمع . صورت جمع اسم در زبان انگلیسی با افزون s به آخر صورت مفرد درست می شود:

book + s → books

  1. اسم شمارپذیر را می توان همراه با عدد به کار برد :

یک میز             one table

دو تا گربه             two cats

  1. اسم شمارپذیر مفرد به تنهایی به کار نمی رود و همیشه با یک حرف تعریف همراه است :

ما یک مرغ داریم.                        We’ve a hen.

داشت پرتقال می خورد.        He was eating on orange.

ماشین را آنجا پارک کردم.    I parked the car over there.

  1. در زبان انگلیسی اگر اسم شمارپذیر جمع به چیزی یا شخصی به طور عام اطلاق شود، حرف تعریف نمی گیرد:

این فیلم برای کودکان مناسب نیست.        The film is not suitable for children.

اما اگر دقیقاً به چیز یا شخص خاصی اطلاق شود حرف تعریف می گیرد:

تلفن ها اشغال هستند.                               The lines are busy.

  1. اسم شمار پذیر مفرد با فعل مفرد همراه می شود ، و اسم شمارپذیر جمع با فعل جمع:

آدرس روی نامه اشتباه بود.      The address on the letter was wrong.

بچه ها داشتند فوتبال بازی می کردند.        The children were playing football.

دیدگاه ها