ارزیابی دوره ای عملکرد زبان آموزان

 به اطلاع تمامی زبان آموزان گرامی می رساند:

از این پس ارزیـــــابی تمامی کلاسهای مؤسسه ( مقدماتی و بزرگسال) در دو مــــــرحله به صورت شفاهی و توسط اعضای هیأت علمی انجام خواهد شد. ارزیــــــــــابی دوره اول (15 نمره) در یــکی از جلسات هفتم , هشتم و یا نهم هر ترم و ارزیابی دوره دوم (15 نمره) دریکی از جلسات سیزدهم ، چهاردهم و یا پانزدهم همان ترم صورت خواهد پذیرفت. لذا از زبان آموزان درخواست می گردد درجلسات یاد شده از هر گـــــونه غیبت خودداری نمایند. بدیهی است عدم حضور شما در جلسات مذکور به منزله عدم دریافت نمره کامل خواهد بود.

“مدیریت مؤسسه خانه زبان روژین ایلیا”

دیدگاه ها