تفاوت wish و hope

تفاوت wish و hope

شاید واسه شما هم تفاوت این دو سوال باشه ولی با یک توضیح ساده کاملا تفاوت آنها را درک می کنید.

از hope وقتی استفاده می کنیم که انجام عمل یا کاری غیر ممکن نیست یا در گذشته انجام شده و یا در آینده انجام می شود مثال:

برای مثال :

we hope that they will come

امیدواریم آنها بیایند ( مطمئن نیستیم که میان یا نه)

از wish زمانی استفاده می کنیم که انجام عمل یا کاری غیر ممکن است و انجام نمی شود مثال:

we wish that they could come

ای کاش می آمدند (ولی نمیان)

دیدگاه ها