صفات تفضیلی

حرف تعریف و وابسته های پیشرو در زبان انگلیسی

وابسته های پیشرو گروهی از کلمات انگلیسی هستند که قبل از اسم آمده، آن را توصیف می کنند. حروف تعریف (a, an, the) ، صفات ملکی (my, your , …)، کلمات اشاره (this, that, …) و برخی کلمات دیگر مثل neither, either, other, another, any , some و … از وابسته های پیشرو هستند.

به عنوان یک قاعده کلی دو وابسته پیشرو را نمی توان با هم قبل از یک اسم آورد؛ مثال:

The that man غلط

The my uncle غلط

که البته این قاعده استثنا هم دارد و بعداً بررسی می شود.

قبل از وابسته های پیشرو، اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش را بررسی می کنیم.

همانطور که میدانید، اسم ها یا قابل شمارش هستند یا غیر قابل شمارش:

اسامی قابل شمارش را می توان شمرد؛ این اسامی شکل جمع دارند و در حالت جمع غالباً در آخرشان s جمع می گیرند. مثال:

Dog > two dogs Job > some jobs

و اسامی قابل شمارش را نمیتوان شمرد؛ این ها شکل جمع ندارند؛

1) اسامی که یک کل متشکل از اجزای مشابه هستند؛ مثال:

Baggage, fruit, furniture, equipment, jewelry, mail, money, traffic …

2) مایعات، جامدات، گاز ها و ذرات، مثال:

Water, coffee, tea, oil, ice, bread, gold, meat, wood, steam, air, smoke, dust, grass, sand, sugar …

3) اسامی معنا:

Beauty, confidence, happiness, advice, information, news, homework, energy …

4) زبانها، رشته های تحصیلی، تفریحات و سایر فعالیت ها، مثال:

Chinese, chemistry, mathematics, soccer, chess, driving …

5) پدیده های طبیعی، مثال :

Weather, heat, rain, wind, darkness …

همراه اسامی قابل شمارش مفرد a یا an می آوریم اما همراه اسامی قابل شمارش جمع یا اسامی غیر قابل شمارش نه.

برخی اسامی می توانند در معانی مختلف قابل شمارش یا غیر قابل شمارش باشند، مثال:

Paper > روزنامه ق ش

I bought a paper. من یک روزنامه خریدم.

Paper > کاغذ غ ق ش

I bought some paper. من مقداری کاغذ خریدم.

Hair > یک تار مو ق ش

There’s a hair in my soup.یک تار مو در سوپ من است.

Hair > مو غ ق ش

She has black hair. او موی مشکی دارد.


اسامی time ، room ، noise ، food ، work و … نیز همین طورند.

اسامی زیر در زبان انگلیسی غیر قابل شمارش هستند ولی گاه در زبان های دیگر قابل شمارشند؛ لذا آن ها را فرا بگیرید.

Advice, bread, information, traffic, weather, baggage, progress, travel, work, behavior, furniture, news, scenery

حروف تعریف

حروف تعریف شامل حروف تعریف نا معین a، an و حرف تعریف معین the هستند.

این ها قبل از یک اسم یا در ابتدای یک گروه اسمی ( اسم با وابسته هایش) می آیند؛ مثال:

The last few days —— a very good man —— my only true friend

حروف تعریف نامعین a و an را با اسامی قابل شمارش مفردی به کار می بریم که برای اولین بار درباره آن ها صحبت می شود. مثال :

We live in a small house. ق ش مفرد

I had a sandwich. ق ش مفرد

اگر کلمه پس از حرف تعریف نامعین هنگام تلفظ با حرف صدادارشروع شود از an و اگر با حرف بی صدا شروع شود، از a استفاده می کنیم.

حرف تعریف معین the وقتی به کار می رود که اسم همراهش برای شنونده شناخته شده باشد. The را میتوان با همه نوع اسامی قابل شمارش مفرد، قابل شمارش جمع و غیر قابل شمارش به کار برد.

I had a sandwich. The sandwich wasn’t good. ق ش مفرد

There were two men outside my house. The men looked American. ق ش جمع

He lent me some money. I needed the money.غ ق ش

Can you turn off the light, please?

می شود لطفا چراغ را خاموش کنید؟ (چراغی که در این اتاق است)

I enjoyed the movie. Who was the director?

از فیلم لذت بردم. کارگردانش چه کسی بود؟ (کارگردان این فیلم)

دیدگاه ها